Suratkeşleriň hukuklaryny goramak üçin emeli aň tarapyndan döredilen suratlary zaýalaýan programma döredildi

  • 30.01.2024 12:07
  • 6333
Suratkeşleriň hukuklaryny goramak üçin emeli aň tarapyndan döredilen suratlary zaýalaýan programma döredildi

Çikago uniwersitetinden amerikan hünärmenleriniň topary suratkeşleriň asyl eserlerini emeli aň arkaly göçürilmekden goramak üçin niýetlenen «Nightshade» atly programma guralyny döretdi. Bu barada gazeta.ru Techcrunch portalyna salgylanyp habar berýär.

«Nightshade» şekilleri «kölegelemek» diýlip atlandyrylýan usul bilen üýtgedýär. Ol şeýdip faýlyň maglumatlaryny üýtgedýär, şeýlelikde, neýroulgam «kölegelenen» faýly gaýtadan döredip bilmeýär. «Nightshade» taslamasynyň ýolbaşçysy professor Ben Çžao bu guraly "ofis sowadyjysyndan ogurlanmazlygy üçin günortanlyk naharyna ajy sous goşmak" bilen deňeşdirdi.
«Nightshade» şekillerdäki pikselleri redaktirläp, tekst ýazgylarynyň arasyndaky baglanyşyklary nyşana alýar, bu bolsa emeli aň modelleriniň adamyň görýän şekillerinden düýpgöter başgaça şekili döretmegine sebäp bolýar.
Modeller «kölegelenen» faýllaryň aýratynlyklaryny ýalňyş görkezer we eger olara ýeterlik derejede üýtgedilen maglumatlar boýunça tälim berlen bolsa, talaba gabat gelmeýän grafikalary döredip başlar. Durnukly diffuziýanyň (emeli aň bilen şekil döretmek usuly) netijesini zaýalamak üçin «Nightshade» bilen «zäherlenen» 100-e golaý nusga gerek.

«Bu birleşigi dolandyryp we ony ýoýup, modellere sygyrlaryň dört tegelek tekeri, bamperi we goş goýulýan bölümi (bagažnik) bardygy hakynda pikir etdirip bilersiňiz. Sygyr çekmek haýyş edilende, olar sygryň ýerine uly «Ford» awtoulagyny çekerler» diýip, professor Çžao düşündirdi.

Innowasiýanyň awtorlary beýle usul bilen döredijilikli emeli aňa esaslanýan işewürligi ýok etjek bolmaýandyklaryny, diňe model eýeleriniň hudožnikleriň eserlerini neýroulgamlaryny türgenleşdirmek üçin mugt ulanmagynyň öňüni almak isleýändiklerini öňe sürýärler.


şu gün 09:46
1496

Honor ChatGPT funksiýasy bolan noutbugy görkezdi

Barselonada geçirilýän «Mobile World Congress (MWC) 2024» tehnologiýa sergisiniň çäklerinde «Honor» kompaniýasy emeli aň funksiýalary bolan täze «MagicBook 16 Pro» flagman noutbugyny tanyşdyrdy. «Honor MagicBook...

düýn 23:54
5767

Figure AI robotlaryň hakyky şertlerde adamlar üçin howply we kyn işleri nähili ýerine ýetirýändigini görkezdi

2021-nji ýylda Google-yň öňki inženerleri tarapyndan döredilen Figure AI başlangyjy gumanoid robotlaryny hakyky iş şertlerinde synagdan geçirip başlaýar diýip, Hi-Tech habar berýär. Işläp düzüjiler tarapyndan ýerleşdirilen...

26.02.2024 14:33
3850

Google Chrome-da emeli aň esasynda işleýän tekst ýazmaga kömek edýän funksiýa peýda boldy

«Google Chrome» brauzerinde emeli aň arkaly tekst ýazmaga kömek edýän «Help me write» funksiýasy peýda boldy. Bu barada gazeta.ru «TechCrunch» neşirine salgylanyp habar berýär. Ilkibaşda bu funksiýa «Gmail» hyzmatynyň...

26.02.2024 00:24
8604

Windows-yň fotoredaktorynda Photoshop-yň neýroulgam bozgujynyň analogy peýda boldy

«Microsoft» «Windows 10» we «11-däki» «Photos» ykjam goşundysy üçin täze «Generative Erase» funksiýasyny yglan etdi. Emeli aň esasynda işleýän bu gural suratlardan islenmeýän zatlary bary-ýogy birnäçe gezek düwmä...