Google Pixel 8 Pro bedeniň gyzgynlygyny ölçemek aýratynlygyna eýe boldy

  • 29.01.2024 15:30
  • 4446
Google Pixel 8 Pro bedeniň gyzgynlygyny ölçemek aýratynlygyna eýe boldy

Google özüniň Pixel 8 Pro smartfonyna bedeniň gyzgynlygyny ölçemäge mümkinçilik berýän täze aýratynlyk goşdy diýip, PhoneArena-a salgylanýan Ferra habar berýär.

Bu täzelik Pixel Feature Drop täzelenmesinde elýeterli boldy.
Enjamyň içindäki termometr indi ulanyjynyň bedeniniň gyzgynlygyny ölçäp biler. Ölçemekligi telefony ulanyjynyň maňlaýyna goýmak we haýallyk bilen dulugyna tarap süýşürmek bilen başlamaly.
Programmany ilkinji gezek ulanmazdan ozal, kamera goşmaça rugsatlary bermeli.

Şeýle hem, temperaturasy ölçelýän adamyň ýaş toparyny saýlamak maslahat berilýär: 0-3 aýlyk, 3-36 aýlyk ýa-da 3 ýaşdan ýokary.
Netijeler kadaly, ýokary ýa-da çenden ýokary temperaturanyň reňk diapazonlarynda  görkezilýär, soňra ol enjama we Fitbit yzarlaýjylaryna ýazga alnyp bilner.
Häzirlikçe bu aýratynlyk diňe ABŞ-da elýeterlidir, sebäbi bu aýratynlyk üçin Google-yň sertifikaty çäklidir we işjeňleşdirme ulanyjynyň SIM kartasynyň ýerleşýän ýerine baglydyr. Şonuň üçin Pixel 8 Pro-nyň ulanyjylary ABŞ-dan başga ýerde bu aýratynlygy häzirlikçe ulanyp bilmezler.


24.02.2024 16:50
4038

Pixel 6 Pro smartfonlarynyň aşa gyzmagy sebäpli Google-a garşy kazyýet işi gozgaldy

Kaliforniýanyň ýaşaýjysy Jennifer Haýatt Pixel 6 Pro smartfonlarynyň gyzmagyna sebäp bolýan kemçilikleriň bardygyny aýdyp, köpçüligiň adyndan  Google-a garşy kazyýete arza berdi diýip, Android Authority portaly...

22.02.2024 08:30
3515

Google Windows 11-i götermeýän köne PK üçin alternatiw OS hödürledi

Microsoft tiz wagtdan Windows 10-y täzelenmeler bilen goldamagyny bes eder, Windows 11-i gurnamak üçin bolsa bazardaky köp kompýuterler minimal sistema talaplaryna laýyk gelmeýär. Canalys analitikleriniň hasaplamalary...

14.02.2024 01:12
2210

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

09.02.2024 00:23
4541

Gmail-iň Android programmalarynda, edil messenjerlerdäki ýaly, bada-bat jogap bermek funksiýasy peýda boldy

Gmail-iň Android wersiýasyndaky iň soňky täzelenme e-poçtalara jogap bermek prosesini has amatly we messenjerleriň ulanylyşyna meňzeş etdi diýip, TechRadar-a salgylanýan Ferra ýazýar. Täze aýratynlyk messenjer...