NASA Marsdaky dikuçarynyň missiýasynyň tamamlanandygyny habar berdi

  • 28.01.2024 16:51
  • 8777
NASA Marsdaky dikuçarynyň missiýasynyň tamamlanandygyny habar berdi

Amerikanyň NASA kosmos gullugy Ingenuity Mars dikuçary missiýasynyň tamamlanandygyny habar berdi. RBC NASA-a salgylanyp, 18-nji ýanwarda düşürilen we Ýere iberilen suratlar dikuçaryň gonanda göteriji  wintiň bir ýa-da birnäçe perini zaýalandygyny görkezýär.

Ingenuity-niň ölçegleri bary-ýogy 20 santimetr, perleriň aralygy bolsa 120 santimetre ýetýär. NASA-nyň dolandyryjysy Bill Nelsonyň sözlerine görä, kiçijik dikuçar "biziň pikir edişimizden has ýokary we has uzaga gitdi". Ol garaşylýan 30 güne derek üç ýyl töweregi işledi.

"Ingenuity-iň taryhy syýahaty - howada uçujy apparatyň başga bir planetadaky ilkinji uçuşy tamamlandy "- diýdi we dikuçaryň NASA "mümkin bolmadyk zady amala aşyrmaga" kömek edendigini aýtdy.

Ingenuity 2020-nji ýylyň iýulynda Marsa iberilen Perseverance roweriniň mars roweri we aňtawçysy bolup hyzmat etdi. 2024-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda ol gysga dik uçuşy amala aşyrylmalydy, ýöne gonuş wagtynda agentlik bir metr çemesi belentlikde kopter bilen aragatnaşygyny ýitirdi. Ertesi gün aragatnaşyk dikeldildi, ýöne dikuçar soň uçup bilmedi.
NASA-nyň hünärmenleri dikuçaryň ulgamlarynyň soňky synaglaryny geçirerler hem-de galan suratlary we maglumatlary onuň gurlan ýadyndan göçürip alarlar.
Ingenuity ilkinji gezek 2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda Perseverance mars rowerine dakylan ýagdaýynda Marsa gondy. 19-njy aprelde dikuçar ondan aýrylyp, ilkinji dolandyrylýan uçuşyny amala aşyrdy.
NASA tarapyndan meýilleşdirilişi ýaly, Ingenuity dikuçarynyň esasy wezipesi, dykyzlygy Ýerden, takmynan, 100 esse pes bolan, dykyzlygy gowşadylan Mars atmosferasynda uçuş tehnologiýasyny ösdürmekdi.


18.02.2024 15:24
6224

NASA “Woýajer 1”-i “janlandyrmaga” synanyşýar. Ol 1977-nji ýylda uçupdy we mundan 10 ýyl ozal Gün ulgamyndan çykypdy

46 ýyl bäri işleýän adybelli “Woýajer-1” kosmiki gämisi çynlakaý bökdençlige sezewar boldy. 2023-nji ýylyň dekabrynda ol telemetriýany dogry ibermegi bes etdi we Ýere manysyz ikilik koduny iberdi. NASA-nyň inženerleri...

17.02.2024 23:49
8549

NASA Aýda ýadro reaktoryny ýerleşdirmäge taýýarlanýar

NASA Aýyň üstünde ýadro reaktoryny ýerleşdirmek boýunça taslamanyň birinji tapgyrynyň tamamlanandygyny habar berdi. Rwspace.ru -nyň habar bermegine görä, “Surface Fission Energy” taslamasynyň maksady geljekki Aý...

15.02.2024 15:52
4183

Geljegiň skafandry. NASA çeýe, ýeňil mikrograwitasiýa kostýumyny synagdan geçirip görýär

NASA mikrograwitasiýa şertlerinde ulanmak üçin niýetlenen täze kosmos kostýumynyň üstünlikli synag edilendigini yglan etdi. Bu skafandr kosmonawtikada uly öwrülişik bolup biler diýip, ITHome habar erýär. Collins...

26.01.2024 21:50
2405

ABŞ fewral aýynda Aýa täze gonuş enjamyny uçurmagy meýilleşdirýär

Amerikanyň täze Nova-C gonuş enjamynyň Aýa uçurylyşy fewral aýynyň ortalaryna meýilleşdirilýär. Bu barada NASA salgylanyp, Interfax.ru habar berýär. Peýdaly ýük hökmünde enjam NASA-nyň bäş sany ylmy-gözleg guralyny...