HP emeli aň bilen enjamlaşdyryp, kompýuter pudagyny düýpgöter üýtgetmek meýilnamalaryny yglan etdi

  • 28.01.2024 16:19
  • 3875
HP emeli aň bilen enjamlaşdyryp, kompýuter pudagyny düýpgöter üýtgetmek meýilnamalaryny yglan etdi

Şu ýyl satuwa çykjak HP personal kompýuterleriniň täze kategoriýasy ýöriteleşdirilen emeli aň çipleri bilen enjamlaşdyrylar. Bu barada HP-iň baş direktory Enrike Lores Bütindünýä ykdysady forumda aýtdy diýip, Inc. habar berýär.

Lores: "Bu 20 ýyl mundan ozal oýlanyp tapylandan bäri kompýuter pudagynda bolup geçen iň uly üýtgeşmeleriň biri bolup biler" - diýdi.

Mälim bolşy ýaly, emeli aň bilen işlemek mikroprosessorlardan köp energiýany talap edýär we häzirki programma üpjünçiliginiň köpüsi daş aralykdan, bulutda işleýär. Şeýle-de bolsa, täze kompýuterler ulanyjylara emeli aňy ýerli ýagdaýda işletmäge mümkinçilik berer.

"Bu çykdajy, howpsuzlyk we tizlik nukdaýnazaryndan köp bähbitlidir" – diýip, Lores belledi.


düýn 20:37
3495

Hiç hili ykjam goşundysyz smartfon. Nemes kompaniýasy täze önümini tanyşdyrýar

Germaniýanyň «Deutsche Telekom» kompaniýasy emeli aň (AI) funksiýalary bolan ilkinji smartfonyň çykarylandygyny habar berdi. Bu barada «Android Central» habar berýär. «Deutsche Telekom» korporasiýasy fewral aýynyň...

düýn 19:53
1720

Meizu smartfon öndürmegini bes edýär. Ol “ertirki günüň gurluşyny” döreder

Meizu täze smartfonlary işläp taýýarlamagy bes edýändigini mälim etdi. Munuň deregine kompaniýa öz güýjüni emeli aň tarapyndan dolandyrylýan “ertirki günüň gurluşyny” döretmäge gönükdirmek kararyna geldi. Bu barada ixbt...

düýn 11:15
2218

Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler...

20.02.2024 08:27
3208

«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi...