Gurbanguly Berdimuhamedow 2024-nji ýylda ileri tutulýan ugurlar bilen bagly edilmeli işleri maslahatlaşdy

  • 28.01.2024 00:27
  • 16161
Gurbanguly Berdimuhamedow 2024-nji ýylda ileri tutulýan ugurlar bilen bagly edilmeli işleri maslahatlaşdy

27-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň wise-Prezidenti R.Bazarow, Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysy K.Babaýew gatnaşdy. Iş maslahatynda ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi, olaryň jemgyýetimizde eýeleýän ornuny pugtalandyrmak, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň halkymyzy jebisleşdiriji we täze işlere ruhlandyryjy güýç hökmünde öňlerinde durýan wezipeler, ýerine ýetirilmeli işler, şeýle hem ýurdumyzy durmuş- ykdysady taýdan ösdürmegiň çäklerinde 2024-nji ýylda ileri tutulýan ugurlar bilen baglanyşykly alnyp barylmaly işler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şunuň bilen baglylykda türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň milli parlamenti, jemgyýetçilik birleşikleri, döwlet edaralary bilen alnyp barylmaly işleriň döredijilikli, anyk meýilnama esasynda dowam etdirilmegine wajyp ähmiýet berdi. Her bir alnyp barylýan işleriň halk köpçüligine ýetirilmegine, islendik kärde döredijilikli zähmet çekýän ýurdumyzyň raýatlaryny geljekki üstünliklere ruhlandyrmagyň ägirt uly ähmiýetine üns çekildi.
Iş maslahatyň dowamynda Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň işiniň wajyp ähmiýetine üns çekildi.


şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3508

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9873

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...