Apple ilkinji bolup öz önümlerine täze innowasion prosessorlary ornaşdyrar

  • 27.01.2024 16:05
  • 3957
Apple ilkinji bolup öz önümlerine täze innowasion prosessorlary ornaşdyrar

Apple TSMC-niň geljekki 2-nm tehnologiýa prosesi boýunça döredilen çiplere eýe boljak ilkinji kompaniýa bolar. Bu barada DigiTimes-den taýwanly analitikleriň hasabatyna salgylanyp, MacRumors neşiri habar berýär. TSMC-niň 2025-nji ýylyň ikinji ýarymyndan başlap 2-nm çipleri öndürip başlamagyna garaşylýar diýip, gazeta.ru habar berýär.

Tehnologiýa prosesiniň ölçeginiň kiçelmegi tranzistorlaryň kiçelmegine getirer. Tranzistor näçe kiçi bolsa, şonça-da köp olary çip meýdanynda ýerleşdirmek bolar. Şeýle tendensiýa has kiçi tehnologiýa prosesi boýunça öndürilen çipleriň has uly güýje eýe bolmagyna, ýöne şol bir wagtyň özünde energiýany az sarp etmegine getirýär.
2023-nji ýylda Apple öz iPhone we Mac gurluşlary üçin 3-nm çipleri girizdi. 5-nm tehnologiýadan 3-nm tehnologiýa geçmek grafiki prosessoryň tizliginiň 20% we hasaplaýyş prosessorynyň tizliginiň 10% ýokarlanmagyna getirdi.
TSMC 2-nm çipleriň önümçiligi üçin iki sany täze zawod gurýar we üçünjiniň gurluşygyna rugsat almagyň üstünde işleýär. TSMC, adatça, uly sargytlary ýerine ýetirmek üçin önümçilik kuwwatyny artdyrmak zerur bolan ýagdaýynda täze zawod gurýar.
2-nm çipleriň önümçiligi başlanandan soň, TSMC 1,4-nm topologiýasy bilen çipleriň önümçiligine girişmäge taýýarlanýar. Gürrüňlere görä, kompaniýa bu çipleri işläp taýýarlamaga eýýäm girişdi. Olar 2027-nji ýyldan ir çykmaz.


23.02.2024 12:16
6414

Apple Samsung bilen bäsdeşlikde düýbünden täze dakylýan gurluşyň üstünde işleýär

Apple fitnes trekeriň analogy hökmünde çykyş etjek we ulanyjynyň saglygy barada maglumat ýygnajak “akylly” ýüzügi döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada MacRumors neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Neşiriň...

21.02.2024 07:05
1785

Apple täze MacBook modellerini Samsung-yň gatnaşmagynda dörediler

Günorta Koreýanyň «The Elec» neşiriniň habar bermegine görä, «Samsung» geljekki «MacBook» modelleri üçin OLED displeýleriniň üpjünçilik zynjyryna goşulmaga taýynlanýar. Soňky ýyllarda «Apple-iň» «MacBook Pro» we...

20.02.2024 08:27
3342

«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi...

20.02.2024 08:13
2702

«Apple Watch» saglygy barlamak üçin adamyň bölüp çykarýan derini seljerer

«Apple» kompaniýasynyň hünärmenleri ulanyjynyň bölüp çykarýan derini seljermäge mümkinçilik berýän akylly sagatlar üçin datçik oýlap tapdylar. Bu barada lenta.ru «PatentlyApple» neşirine salgylanyp habar berýär...