“Dialog - parahatçylygyň kepili” forumynyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi

  • 27.01.2024 16:40
  • 2243
“Dialog - parahatçylygyň kepili” forumynyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi

2023-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen "Dialog - parahatçylygyň kepili" atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edilip, guramanyň 6 resmi dilinde ýaýradyldy.

Resminamanyň doly mazmuny bilen bellenen salgyda tanşyp bilersiňiz: https://undocs.org/home/mobile?finalsymbol=a/78/694.
Resminama BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynyň "Parahatçylyk medeniýeti", “Dünýä gurluşy we parahatçylygy goldamak”, “Merkezi Aziýa parahatçylygyň, ynanyşmagyň we hyzmatdaşlygyň zolagy” gün tertibiniň bölüminde çap edildi.
Resminama Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen 2023-nji ýyl “Dialogyň kepili hökmünde parahatçylygyň halkara ýyly”  ählumumy kampaniýasynyň netijelerine ýokary baha bermek bilen, BMG-niň Baş sekretarynyň “Biziň ählimiziň gün-tertibimiz” atly nutugyny ilerletmekde onuň ähmiýetli ornuna üns çekýär. Bu ählumumy başlangyç parahatçylygyň we howpsuzlygyň ýörelgelerini öňe sürmäge, döwletleriň arasynda ynamy we dialogy berkitmek hem-de ösdürmek boýunça halkara bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilendir. Şeýle-de, resminamada parahatçylygy, raýdaşlygy hem-de sazlaşygy gazanmakda syýasy gepleşiklere, dialoga we döwletleriň arasyndaky  ynama ähmiýet berilmegi ündelýär.
Resminamada gapma-garşylyklary aradan aýyrmakda dialogyň orny, inklýuziw we durnukly geljegi üpjün etmekde ýaşlaryň hem-de zenanlaryň dialogynyň möhüm ähmiýeti beýan edilýär.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
755

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...