Rumyniýa “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşigine gatnaşmaz

  • 27.01.2024 14:57
  • 4032
Rumyniýa “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşigine gatnaşmaz

Rumyniýa şu ýyl “Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmaz. Bu barada Rumyniýanyň telewideniýesiniň Dolandyryş geňeşine salgylanyp, TASS habar berýär.

“Maliýe kynçylyklary we Rumyniýany ýokary derejede görkezmek islegi Dolandyryş geňeşiniň Rumyniýanyň telewideniýesiniň şu ýylky “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmajakdygy baradaky çözgüdiniň sebäbidir. Çözgüt mejlisde bäş goldaýan ses, dört garşy ses we dört saklanma bilen kabul edildi” – diýlip, habarda görkezilýär.

Şeýle-de, Dolandyryş geňeşi Rumyniýanyň telewideniýesiniň 2024-nji ýyl üçin býujetini tassyklady we “onda Rumyniýanyň halkara bäsleşiginde ýokary ülňülere laýyklykda gatnaşmagyny kepillendirmek üçin ýeterlik serişde ýok”.
Rumyniýa bäsleşige 1993-nji ýyldan bäri gatnaşyp gelýär. Rumyniýalylaryň iň gowy netijeleri – üçünji orun (2005-nji we 2010-njy ýylda), şeýle-de dördünji orun (2006-njy ýylda).
2024-nji ýylda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigi 7, 9 we 11-nji maýda Malmýoda geçiriler.


16.01.2024 16:26
6657

Türkmenistanyň Buharestdäki ilçihanasy Rumyniýada okaýan talyplaryň arasynda bäsleşik yglan etdi

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Magtymguly Pyragynyň portretini çekmek boýunça döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda geçirilýän bu...

28.11.2023 11:14
13654

Rumyniýanyň ýaşaýjysy 3456 sany dürli ykjam telefonlardan kolleksiýa ýygnap, Ginnesiň rekordyny goýdy

Dünýäde ykjam telefonlaryň iň uly kolleksiýasy 3456 sany dürli gurluşy öz içine alýar we bu Ginnesiň täze rekordydyr. Bu barada ixbt.com habar berýär. Rumyniýanyň ýaşaýjysy Andreý Bilbi Arjentis bu kolleksiýany...

09.07.2023 00:32
3308

Ýewrowideniýe – 2024 Şwesiýanyň Malmýo şäherinde geçiriler

«Ýewrowideniýe» halkara aýdym-saz bäsleşigi 2024-nji ýylyň maý aýynda Şwesiýanyň Malmýo şäherinde geçiriler. Bu barada guramaçylar habar berdi diýip, interfax.ru belleýär. “Malmýo 2024-nji ýylyň maý aýynda geçiriljek...

14.05.2023 11:09
17135

Şwesiýaly aýdymçy Lorin «Ýewrowideniýede» ikinji gezek ýeňiji boldy

Şwesiýaly aýdymçy Lorin Liwerpulda geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” bäsleşiginde “Tattoo” aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ýeňijini yglan etmek dabarasy Bi-bi-si tarapyndan göni ýaýlymda görkezildi diýip, TASS habar...