Türkmenistan Halkara deňiz gatnawyny ýeňilleşdirmek barada konwensiýa goşulmagy meýilleşdirýär

  • 27.01.2024 00:34
  • 7371
Türkmenistan Halkara deňiz gatnawyny ýeňilleşdirmek barada konwensiýa goşulmagy meýilleşdirýär

Halkara deňiz guramasynyň (IMO) Halkara deňiz gatnawyny ýeňilleşdirmek barada konwensiýasyna Türkmenistanyň goşulmagy boýunça zerur işler alnyp barylýar. Bu barada  Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M. Çakyýew habar berdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilişi ýaly, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek, dünýä standartlaryna laýyklykda deňiz gatnawyny ýeňilleşdirmek, daşary ýurtlar bilen söwda gatnaşyklaryny pugtalandyrmak üçin Halkara deňiz guramasynyň (IMO) Halkara deňiz gatnawyny ýeňilleşdirmek barada konwensiýasyna Türkmenistanyň goşulmagy boýunça zerur işler alnyp barylýar.
Bellenilişi ýaly, Hazar deňziniň türkmen böleginiň ulag düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak,  ýurdumyzyň deňiz flotuny giňeltmek, Türkmenbaşy halkara deňiz portunda  ýük akymlaryny artdyrmak boýunça netijeli işler amala aşyrylýar.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, deňiz we derýa pudagynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi hem-de  Agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda degişli çäreleri görmegi tabşydy.


24.02.2024 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...