Türkmenistanda okuwçylaryň arasynda Halkara bilim güni mynasybetli ders bäsleşikleri geçiriler

  • 26.01.2024 13:21
  • 6015
Türkmenistanda okuwçylaryň arasynda Halkara bilim güni mynasybetli ders bäsleşikleri geçiriler

Her ýylyň 24-nji ýanwarynda dünýäniň ýurtlarynda bellenilip geçilýän Halkara bilim güni mynasybetli Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler. Bäsleşikler Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guralýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär. 

Türkmenistanyň taryhy, matematika, iňlis we türkmen dilleri boýunça olimpiadalar «Watanyň daýanjy – bilimli ýaşlar, Arkadagly Gahryman Serdaryň guwanjy ýaşlar» diýen şygar astynda geçiriler.
Olimpiadalarda çykyş etmek isleýän ýokary synp okuwçylaryna hgi.charetm@gmail.com salgy boýunça çäräniň guramaçylyk toparyna şu ýylyň 20-nji martyna çenli gatnaşmak üçin haýyşnamalaryny ugratmagy zerurdyr. Olimpiadalara çakylyk bellige alnan okuwçylara olaryň haýyşnamalarynda görkezen elektron poçtalarynyň salgylaryna 3-nji aprele çenli ugradylar.
Mekdep okuwçylary üçin bäsleşikler onlaýn görnüşde bolar hem-de paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda apreliň dowamynda iki tapgyrda geçiriler. Olimpiadalaryň geçiş tertibi, gatnaşmak üçin haýyşnamalary ýazmagyň nusgasy hem-de beýleki peýdaly maglumatlar Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň www.iirmfa.edu.tm saýtynyň Bilim bölüminde ýerleşdirilendir.
Olimpiadalaryň I, II we III orunlaryna mynasyp bolan ýeňijileri we baýrak eýeleri, şeýle hem bäsleşiklerde ýokary netijeleri görkezen höweslendiriji orunlara mynasyp bolanlar Türkmenistanyň ýokary diplomatiýa mekdebiniň Hormat hatlary we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary bilen 2024-nji ýylyň 8-nji maýynda ýurduň DIM-niň HGI-de geçiriljek «Açyk gapylar» gününde sylaglanarlar.


şu gün 07:49
2847

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2810

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4527

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37460

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...