Porsche şu ýazda “düýbünden täze” Taycan 2025 modelini çykarar

  • 25.01.2024 16:57
  • 3842
Porsche şu ýazda “düýbünden täze” Taycan 2025 modelini çykarar

Porsche täzelenen Porsche Taycan-yň tanyşdyrylyş dabarasyny yglan etdi. IXBT.com-yň habar bermegine görä, awtoulag ýazda 2025-nji ýylyň modeli hökmünde hödürlener.

Taycan hatarynyň wise-prezidenti Kewin Gik täze modeliň has ýokary tizlik, uzak aralyga ýöreýiş ätiýaçlygy we kuwwatyny toplumlaýyn gowulandyrmak ýaly, ähli ugurlarda diýen ýaly gowulaşandygyny aýtdy. Ol Taycan 2025-de bolup geçen özgerişlikleriň şeýle bir ähmiýetlidigini, onuň “düýbünden täze model ýaly” boljakdygyny aýdýar.
Porsche häzirki wagtda täze önümiň prototiplerini synagdan geçirmegi dowam etdirýär. Olar Kaliforniýadaky Ölüm jülgesinden başlap fin Arktikasyna çenli dürli şertlerde jemi 3,6 million kilometr ýol geçdiler. Awtoulag 17 ýurtda  -41° C-den 53° C-ä çenli temperaturada synag edildi.


04.01.2024 15:24
6146

Täze Porsche Taycan Nýurburgring ýolunda Tesla Model S Plaid-den we özünden öňki modelden ýarym minut öňe geçdi

Porsche Taycan-yň täze wersiýasy Nýurburgring ýolunda Tesla Model S Plaid-den 28 sekunt öňürdip, ady rowaýata öwrülen ýolda iň çalt Porsche-leriň biri boldy. Tejribeli synagçy Lars Kern tarapyndan dolandyrylýan...

23.12.2023 16:13
5989

Apple Aston Martin-iň we Porsche-niň mysalynda täze CarPlay ulgamyny görkezdi

Apple kompaniýasy indiki ýyl satuwa çykarjak CarPlay-iň indiki nesliniň tehnologiýasynyň şahsylaşdyrma mümkinçiliklerini görkezdi. Mysal üçin, ulgamy ilkinjileriň hatarynda ulanjak Aston Martin we Porsche markalary...

19.12.2023 18:15
8318

Porsche Taycan we 911 GT3 RS bilen Hindistanda iki sany rekord goýdy

Porsche kompaniýasy geçen onýyllygyň başynda Formula 1-iň hindi tapgyryny kabul eden Halkara Budda awtodromynda goýlan iki rekord bilen sport üstünlikleriniň üstüni doldurdy. Iki dürli sport awtoulagy - benzinli 911...

07.12.2023 14:49
7181

«Porsche 911» öz hereketi bilen 6,7 kilometr kötele çykdy — bu rekord

Porsche kompaniýasy täze dünýä rekordynyň goýlandygyny mälim etdi: Porsche 911 öz maýdalyna 6734 metr kötele çykmagy başardy, bu netije beýleki islendik awtoulagyňkydan ýokarydyr. Munuň üçin ony täzeden düýpli gurnamaly boldy we beýige...