Apple Car 2028-nji ýylda satuwa çykarylar. Kompaniýa doly awtonom awtoulag çykarmak meýilnamasyndan ýüz öwürdi

  • 25.01.2024 16:52
  • 9720
Apple Car 2028-nji ýylda satuwa çykarylar. Kompaniýa doly awtonom awtoulag çykarmak meýilnamasyndan ýüz öwürdi

Apple garaşylyşyndan has az aýratynlyklary bolan öz elektrik awtoulagyny bazara çykarmak kararyna geldi. Başda kompaniýa doly awtonom mümkinçilikleri we örän hyjuwly dizaýny bolan sürüjisiz Apple awtoulagyny döretmegi meýilleşdirýärdi diýip, Bloomberg-e salgylanýan IXBT.com habar berýär.

Kompaniýa indi Teslanyň häzirki awtopilot derejesine meňzeş has çäkli awtonom hereketleniş ukyby bolan elektrik ulagyny işläp taýýarlamaga geçdi. Kompaniýa awtopilotynyň awtonomlyk derejesini L4-den L2 + -e çenli peseltdi. 2+ derejeli awtonom sürüş dest we tormoz / tizlenme goldawyny öz içine alýar, ýöne sürüji ulagy gözegçilikde saklaýar we hüşgär bolmaly.
Apple Car-yň önümçiligini 2026-njy ýylda ýola goýmak meýilleşdirilipdi, ýöne indi kompaniýa ulagy 2028-nji ýyldan bärde çykarmaz. Bloomberg-iň habaryna görä, bu Apple Car üçin “öwrülişik pursady”. Eger kompaniýa şeýle aýratynlyk toplumy bolan elektrik ulagy öndürip bilmese, ýolbaşçylar "taslama täzeden çynlakaý seredip bilerler".


düýn 15:15
18817

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

07.06.2024 11:55
2965

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...

31.05.2024 14:01
10418

Braziliýa gibrid awtoulaglarda gant şugundyryndan alnan ýangyjy ulanmagy teklip edýär

Dünýäniň awtoulag senagaty litiý, nikel we kobalt batareýalaryna ünsi jemleýän bolsa, Braziliýanyň öndürijileri gant şugundyryndan alnan bio-ýangyç bilen işleýän gibrid awtoulaglarda geljegi görýärler. Etanol öndürýän...

23.05.2024 13:48
11175

 1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

Seýrek Auto Red Bug elektrik awtoulagy eBay-da goýuldy. Ol 1924-nji ýylda Automotive Electric Service kompaniýasy tarapyndan öndürildi diýip, IXBT habar berýär. Agaç platformada gurlan awtoulag ajaýyp ýagdaýda...