Apple iPhone üçin birnäçe täze aýratynlygy bolan täzelenme çykardy

  • 24.01.2024 14:47
  • 6576
Apple iPhone üçin birnäçe täze aýratynlygy bolan täzelenme çykardy

Apple kompaniýasy iOS 17 ykjam operasiýa ulgamy üçin üçünji uly täzelenme bolan iOS 17.3 täzelenmesini çykardy. Programma üpjünçiligi, kompaniýa Journal (Žurnal) programmasy bilen öňki täzelenmesini çykarandan bir aýdan gowrak wagtdan soň peýda boldy diýip, MacRumors-a salgylanýan IXBT.com belleýär.  

iOS 17.3 birbada birnäçe täze aýratynlyklary hödürleýär. Esasylarynyň arasynda - ogurlyk bolan ýagdaýynda goşmaça gorag bar. Bu aýratynlyga Stolen Device Protection (Ogurlanan enjamlary goramak) diýilýär - indi smartfonyňyzda käbir hereketleri ýerine ýetirmek üçin Face ID ýa-da Touch ID ulanmaly bolarsyňyz, parol koduny alternatiwa hökmünde girizip bilmersiňiz.
Şeýle hem “Maglumatlary goramak üçin ulgam gijikdirilmesi” bar - ulanyjy smartfonda ýa-da Apple ID parolynda parol koduny üýtgetjek bolanda bir sagatdan soň gaýtadan biometrik tassyklamadan geçmeli bolar.
Beýleki täze aýratynlyklar Apple Music-de bilelikdäki pleýlistleri döretmek ukybyny öz içine alýar. Şeýle hem, Apple afroamerikan taryhynyň aýy mynasybetli täze “Agzybirlik” diwar kagyzyny goşdy.
IOS 17 ykjam operasiýa ulgamynyň özi iPhone üçin 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda elýeterli boldy.


şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

19.02.2024 08:21
4510

Apple Ýewropada iOS-daky web goşundylaryny goldamagyny bes eder

«Apple» «iOS» operasion ulgamyndaky progressiw web goşundularyna (PWA) goldawyň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ulanyjylary üçin ýapyljakdygyny tassyklady. Kompaniýa sanly bazarlar hakyndaky kanun (DMA) sebäpli...

18.02.2024 15:23
4416

iOS-da ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny ogurlaýan troýan peýda boldy

Group-IB-iň kiberhowpsuzlyk hünärmenleri iOS üçin GoldPickaxe.iOS atly täze troýan tapdy. “Helpnetsecurity”-niň habar bermegine görä, ol bank troýanlary bilen tanalýan haker tarapyndan işlenip düzüldi. GoldPickaxe...

15.02.2024 16:06
7857

"Çozuş" dowam edýär: Apple özge dünýäden gelenler baradaky serialyny üçünji möwsüme uzaltdy

“Variety” neşiri Apple-iň “Çozuş” ylmy-fantastiki serialyny üçünji möwsüme uzaltmak kararyna gelendigini habar berdi. Görnüşi ýaly, taslama reýting we tomaşalar taýdan-da gowy netijeleri görkezýär diýip, championat...