«Türkiye Bursları» talyp hakly maksatnamasy üçin arzalar kabul edilip başlandy

  • 24.01.2024 14:35
  • 6048
«Türkiye Bursları» talyp hakly maksatnamasy üçin arzalar kabul edilip başlandy

10-njy ýanwarda «Türkiye Bursları» (Türkiýäniň talyp haklary) talyp hakly maksatnamasy boýunça türk ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin arzalar kabul edilip başlandy. Arzalar 20-nji fewrala çenli «Türkiye Bursları» maksatnamasynyň web sahypasynda mugt kabul edilýär.

«Türkiye Bursları» maksatnamasynyň esasy maksady dünýäniň dürli künjeklerinden üstünlikli talyplara Türkiýede halkara standartlary esasynda talyp hakly uniwersitet bilimini almak üçin deň mümkinçilikleri döretmekden ybaratdyr. Mundan başga-da, maksatnama Türkiýe bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de ylym, sungat, ykdysadyýet, edebiýat, tehnologiýalar we binagärlik ýaly dürli ugurlarda sebitleýin we global ösüşe goşant goşmaga gönükdirilendir.
«Türkiye Bursları» dünýädäki iň giň gerimli maksatnamalaryň biri hasaplanýar. Ol aýlyk talyp haklaryny, uniwersitetde bilim almagyň töleglerini, saglyk ätiýaçlandyryşyny, ýaşaýyş jaýynyň çykdajylaryny, türk dili boýunça okuwlary, awiapetekleri hem-de mugt akademiki we medeni maksatnamalary öz içine alýar.
Her ýyl 160-dan gowrak ýurtdan müňlerçe daşary ýurtly talyp «Türkiye Bursları» üçin ýüz tutýar. Maksatnama her ýylda, takmynan, 5000 daşary ýurtly talyba talyp hakyny berýär.
Bu maksatnama Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň ýanyndaky Daşary ýurtlardaky türkler we garyndaş jemgyýetler boýunça Prezidium (YTB) tarapyndan amala aşyrylýar.
Maksatnama gatnaşmak üçin arzany www.turkiyeburslari.gov.tr web sahypasynda resmileşdirmek mümkindir.


02.11.2023 09:09
9559

Türkmenistan bilen Türkiýe ýokary bilim ulgamynda bilelikdäki diplom maksatnamalaryny açar

Türkiýäniň Ýokary bilim geňeşi Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen gol çekilen özara düşünişmek baradaky Ähtnamanyň çäklerinde bilelikdäki diplom maksatnamalarynyň açyljakdygyny we iki ýurduň hem bakalawr we...

27.10.2023 17:02
11516

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Türkiýede bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä resmi saparynyň çäklerinde Ankarada ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdylar. Bilim ulgamy...

17.09.2023 03:28
44419

Bilim ministrligi Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylara bildiriş etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň diplomlaryny ykrar etdirmek üçin edilmeli işler barada habar berýär. Muny ORIENT agentligi ýetirýär. Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny...

02.05.2023 16:57
24479

Türkiýe türkmen talyplary üçin kwotalary artdyrar

Türkiýe Türkmenistandan talyplara berilýän kwotalary her ýylda 100-150-ä çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Orient agentligi Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Daşary ýurtdaky watandaşlaryň...