«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçarman bolmak isleýänleri dalaşgärlige kabul edýär

  • 11.04.2024 13:02
  • 17601
«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçarman bolmak isleýänleri dalaşgärlige kabul edýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy dalaşgärleri öňünden seçip almak arkaly uçarman käri boýunça Türkiýe Respublikasynyň “Awiasiýa Birleşiginiň uniwersitetine kabul edişligi yglan etdi.

Okuwlar awiakompaniýanyň hasabyna alnyp barylýar (ylalaşyk esasynda) we okuwyň möhleti - 4 ýyl.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2024-nji ýylyň 1-31-nji maýy aralygynda kabul edilýär.
Okuwa Türkmenistanyň raýatlylygy bolan saglyk ýagdaýy «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Lukmançylyk merkeziniň talaplaryna gabat gelýän, umumy orta bilimli, ýaşy 25-den geçmedik oglanlar (harby şahadatnamasy bolan) giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuw “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkibaşlangyç söhbetdeşliginden, Türkiýe Respublikasynyň “Awiasiýa Birleşiginiň uniwersitetiniň wekilleriniň söhbetdeşliginden (synag) we Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherindäki lukmançylyk toparlarynyň barlaglaryndan soň başlanýar.

Giriş synaglary iňlis dili (gürlemek, ýazmak, okamak), matematika we fizika (şahadatnamalar makullanýar) derslerinden geçirilýär. Beýleki daşary ýurt dil bilimi makullanýar.
Giriş synaglary 2024-nji ýylyň 1-30-njy iýuny aralygynda Aşgabat şäherinde “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebinde geçirilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň doly sanawyny şu salgydan alyp bilersiňiz.

Resminamalar Aşgabat ş., A.Annaýew köçesi, “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti salgy boýunça kabul edilýär.
Telefon belgisi: 23-47-88. 


24.06.2024 15:48
2672

“Oguz hanyň zehinli nesilleri” II integrirlenen olimpiadanyň jemleýji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly mekdep okuwçylarynyň arasynda tapgyrlaýyn geçirilýän II integrirlenen olimpiadanyň 3-nji jemleýji tapgyry...

24.06.2024 15:15
5008

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi isleg bildirýänleri talyplyga çagyrýar. Uzak möhletli 1 ýyllyk okuwlar Himiki bakteriologiki derňewiň laboranty – 10 aý Elektromantýor – 10 aý Aragatnaşygyň...

24.06.2024 14:24
7044

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 1521 uçurym okuwyny tamamlady

2023-2024-nji okuw ýylynyň jemleri boýunça 1 müň 521 uçurym 30 sany hünär boýunça Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlady. Ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, uçurymlaryň...

24.06.2024 14:09
8517

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda «Ýylyň mugallymy — 2024» bäsleşiginiň jemi jemlendi

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda geçirilen «Ýylyň mugallymy — 2024» döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde ýeňijileri...