Raşid Meredow Ýaponiýanyň abraýly uniwersitetleriniň Prezidentleri bilen duşuşdy

  • 24.01.2024 14:22
  • 2774
Raşid Meredow Ýaponiýanyň abraýly uniwersitetleriniň Prezidentleri bilen duşuşdy

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Tsukuba Uniwersitetiniň Prezidenti K.Nagata we Soka Uniwersitetiniň Prezidenti M.Sudzuki bilen duşuşyklary geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Duşuşyklarda ikitaraplaýyn ylym we bilim, ýokary okuw mekdepleriniň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläkde ösdürmegiň ähmiýetli meselelerine seredildi.
Ýaşlar syýasaty babatynda maksatnamalaryň we bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berildi.
Bellenilenlerden başga, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary Soka Uniwersitetiniň rektory, «Nippon» gaznasynyň başlygy we Ýaponiýanyň dürli ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary bilen gepleşikleri geçirdiler.
Tsukuba uniwersiteti Ibaraki prefekturasynyň günortasynda Tsukuba şäherinde ýerleşip, 1896-njy ýylda esaslandyryldy. Bu bilim edarasy Ýaponiýanyň Hökümeti tarapyndan Top Global University Project taslamasynyň çäklerinde ýokary görnüşli iň gowy milli uniwersitetleriň dokuzlygyna girdi.

Soka uniwersiteti - bu Tokioda ýerleşen hususy uniwersitet bolup, 1971-nji ýylda esaslandyryldy. Bu uniwersitet "Uniwersitetleri goldamagyň Super Global taslamasyna" gatnaşýar.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...