Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

  • 24.01.2024 12:03
  • 6888
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Serdar Muhammetdurdyýew Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada Italiýanyň ilçihanasy habar berdi.

Bellenişi ýaly, duşuşyk örän netijeli ýagdaýda geçip, taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin tagallalary dowam etdirmegi ylalaşdylar. Serdar Muhammetdurdyýew daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine 2023-nji ýylyň dekabrynda bellenipdi.
Italiýa Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň biridir. Iki ýurt dürli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Ýakynda bolsa, Aşgabat we Milan şäherleriniň arasynda uçar gatnawlary ýola goýuldy.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...