NASA: Ingenuity mars dikuçary Ýer bilen aragatnaşygyny ýitirdi

  • 23.01.2024 13:37
  • 7667
NASA: Ingenuity mars dikuçary Ýer bilen aragatnaşygyny ýitirdi

Ingenuity pilotsyz kosmos dikuçary Marsa soňky gezekki uçuşynda Ýer bilen aragatnaşygyny ýitirdi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli dolandyryşyna (NASA) salgylanýan RBC habar berýär.

Aragatnaşyk Ingenuity-niň 72-nji uçuşynda ýitirildi.
NASA-nyň hünärmenleri Preservance mars rowerini Ingenuity-niň gonmagy çaklanylýan ýere ibermekçi bolýarlar, sebäbi maşynlar häzir biri-birinden uzakda ýerleşýär. Mars roweriniň kameralarynyň kömegi bilen dikuçary gözden geçirmek onuň  ýagdaýyna baha bermäge mümkinçilik berer.
Bu NASA-nyň enjam bilen aragatnaşygyny ilkinji gezek ýitirişi däl: 2023-nji ýylyň maý aýynda hünärmenler alty günläp Perseverance roweriniň ýaýradýan  signallaryny alyp bilmediler.
Marsda bolan döwründe Ingeniuty jemi 17,7 kilometr uçup, gyzyl planetanyň asmanynda 128 minut geçirdi. Enjam howa gözlegini amala aşyrýar we Preservance rowerine iň amatly ugurlary salgy berýär.


18.02.2024 15:24
6181

NASA “Woýajer 1”-i “janlandyrmaga” synanyşýar. Ol 1977-nji ýylda uçupdy we mundan 10 ýyl ozal Gün ulgamyndan çykypdy

46 ýyl bäri işleýän adybelli “Woýajer-1” kosmiki gämisi çynlakaý bökdençlige sezewar boldy. 2023-nji ýylyň dekabrynda ol telemetriýany dogry ibermegi bes etdi we Ýere manysyz ikilik koduny iberdi. NASA-nyň inženerleri...

17.02.2024 23:49
8475

NASA Aýda ýadro reaktoryny ýerleşdirmäge taýýarlanýar

NASA Aýyň üstünde ýadro reaktoryny ýerleşdirmek boýunça taslamanyň birinji tapgyrynyň tamamlanandygyny habar berdi. Rwspace.ru -nyň habar bermegine görä, “Surface Fission Energy” taslamasynyň maksady geljekki Aý...

15.02.2024 15:52
4167

Geljegiň skafandry. NASA çeýe, ýeňil mikrograwitasiýa kostýumyny synagdan geçirip görýär

NASA mikrograwitasiýa şertlerinde ulanmak üçin niýetlenen täze kosmos kostýumynyň üstünlikli synag edilendigini yglan etdi. Bu skafandr kosmonawtikada uly öwrülişik bolup biler diýip, ITHome habar erýär. Collins...

28.01.2024 16:51
8774

NASA Marsdaky dikuçarynyň missiýasynyň tamamlanandygyny habar berdi

Amerikanyň NASA kosmos gullugy Ingenuity Mars dikuçary missiýasynyň tamamlanandygyny habar berdi. RBC NASA-a salgylanyp, 18-nji ýanwarda düşürilen we Ýere iberilen suratlar dikuçaryň gonanda göteriji  wintiň bir...