Aşgabatda we Ak bugdaý etrabynda awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary açyldy

  • 23.01.2024 12:16
  • 26097
Aşgabatda we Ak bugdaý etrabynda awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary açyldy

22-nji ýanwarda Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň Büzmeýin etrabynyň Polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň hem-de Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalarynyň açylyş dabaralary boldy. Bu barada Türkmenistan gazetinde habar berilýär.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Gurluşyk birleşigi tarapyndan bina edilen desgada ornaşdyrylan döwrebap enjamlar awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny, ýagny olaryň dolandyryş, yşyklandyryş, duruzyş ulgamlarynyň, tizlik ölçeýjisiniň işleýşiniň, talabalaýyklygyny, hereketlendirijisiniň bölüp çykarýan gazynyň mukdarynyň derejesini we onuň ekologik kadalara laýyklygyny barlamak işlerini ýokary hilli geçirmäge hem-de maglumatlary ulaglaryň bitewi elektron ulgamynda hasaba goýmaga mümkinçilik berýär.


düýn 22:20
9857

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
20920

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
14303

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
5992

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...