Ýaponiýa Türkmenistanda gaz we dökün önümçiligi boýunça kärhananyň gurluşygyna gatnaşar

  • 23.01.2024 13:41
  • 8691
Ýaponiýa Türkmenistanda gaz we dökün önümçiligi boýunça kärhananyň gurluşygyna gatnaşar

22-nji ýanwarda “Türkmenhimiýa” döwlet korporasiýasy Ýaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries, Ltd. we ITOCHU Corp. korporasiýalary bilen tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň we dökünleri öndürýän zawodlaryň gurluşygy bilen baglanyşykly ähtnama baglaşdy. Resminama gol çekmek dabarasy Tokioda geçirildi diýip, Orient habar berýär.

Gol çekişme Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat ministri Ken Saýtonyň gatnaşmagynda geçirildi. Bu resminamadan öň olar Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda baglaşylan energetika geçişi baradaky Ähtnama gol çekdiler.
Taraplar bu taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň energetika pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çaltlaşdyrjakdygyny bellediler.
Taraplaryň ikisi-de energiýa tygşytlylygy, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, wodorod, ammiak, elektrik ýangyjy, uglerody tutmak, ulanmak we saklamak, metanyň syzmagyna garşy çäreler, elektrik energiýasyny öndürmegiň ýokary netijeli tehnologiýalary ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar.
Ähtnamada uglerod bitaraplygyny gazanmak boýunça ýol kartasynyň işlenip düzülmegine goldaw bermek barada aýdylýar. Mundan başga-da, 2018-nji ýylda gol çekilen we 2019-njy ýylda täzelenen iki ýurduň infrastruktura pudagyndaky hyzmatdaşlygy barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama birleşdiriler.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...