Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

  • 22.01.2024 12:24
  • 1652
Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

Google-yň Bard çat-botunda şekil döretmek üçin täze aýratynlyk peýda bolar. Abraýly insaýderleriň biri emeli aňly çat-botuň täze mümkinçiliklerini habar berip, entek žurnalda çykarylmadyk üýtgeşmäni paýlaşdy diýip, Ferra habar berýär.

Täze gural, diňe birnäçe sözüň ýazylmagy bilen, ulanyjylaryň hyýallaryny janlandyrmagy wada berýär. Bard beýany surata öwrer.
Bu aýratynlyk ulanyjylara döredilen suratlary aňsatlyk bilen ýüklemäge ýa-da häkibir “Ýene döretmeli” düwmesine basmak bilen, döredijiligini dowam etdirmäge mümkinçilik berer.
Çeşmeleriň berýän habaryna görä, Google-yň Imagen modeller maşgalasy Google Bard-da şekil döretmek üçin ulanylar.
Öň syzdyrylan ekran suratlary we kod bölekleri Google-yň giňeldilen mümkinçilikleri we üýtgeşik aýratynlyklary hödürläp, meşhur dil modeliniň tölegli, abuna ýazylan görnüşini taýýarlaýandygyny görkezýär.


04.02.2024 23:56
6119

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...

29.01.2024 21:43
4673

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...

15.01.2024 08:54
2437

Microsoft Notepad-e AI aýratynlyklaryny goşdy. Ol tekstiň özüni täzeden ýazyp biler

Microsoft öz  programmalarynyň köpüsine emeli aňy yzygiderli girizýär. Öň AI funksiýalary Paint-de peýda bolupdy, indi Notepad-e ornaşdyryldy diýip, IXBT.com habar berýär. Täze Cowriter funksiýasy ulanyja teksti...

12.01.2024 15:16
3988

Google bilen Samsung faýly çalt paýlaşmak üçin Apple-iň AirDrop -ynyň analogyny dörederler

Google we Samsung Android üçin faýly çalt paýlaşmagyň täze ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Kompaniýalar täze önümi Las-Wegasdaky CES sergisinde hödürledi diýip, Ferra GSMArena salgylanyp habar...