Emeli aň adamyň hatyny ýasamagy öwrendi

  • 21.01.2024 15:35
  • 4446
Emeli aň adamyň hatyny ýasamagy öwrendi

Abu-Dabidäki Mohammed bin Zaýed adyndaky emeli aň uniwersitetiniň (MBZUAI) hünärmenleri ameli aňyň anyk bir adamyň hatyna aşa golaý şekilde meňzeş ýazmagy öwrenendigini aýtdylar. Neýroulgamyň ýazmaça materiallaryň birnäçe setirine esaslanýar diýip, mail.ru «Bloomberg» neşirine salgylanyp habar berýär.

Alymlar haty ýasamaga ukyply ýörite programmalaryň we hatda robotlaryň bardygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa, täze taslama harplaryň şekilini üýtgetmek we ony tanamak işini çaltlaşdyrýar. Ýöne alymlar onuň peýdasynyň zyýanyndan has artykdygyny ýa-da däldigini aýdyp bilmejekdiklerini nygtaýarlar.
Hünärmenler emeli aňyň, mysal üçin, ysmaz adamlara tekst ýazmak üçin peýdaly boljakdygyny belleýärler. Şeýle-de bolsa, neýroulgam ýasama resminamalary taýýarlaýan kezzaplar üçin täze mümkinçilikler açýar. «Biz köpçüligiň habardarlygyny ýokarlandyrmaly we galplyklara garşy göreşmek üçin gurallary işläp düzmeli. Bu wirus üçin antiwirus döredilen ýalydyr» diýip, MBZUAI-iň kompýuter görüşi kafedrasynyň dosenti Hişam Çolakkal aýtdy.
Aladalara garamazdan, alymlar bu taslamany ykjam goşundyda ulanmagy meýilleşdirýärler, ýöne entek edilmeli işler kän. Emeli aň doly iňlis dilinde we biraz fransuz dilinde ýazyp bilýär. Hünärmenler häzirki wagtda neýroulgama arap dilini öwretmegiň üstünde işleýärler.
Alymlar ýazmakdan başga-da, emeli aňyň sowatlylygynyň üstünde işlemeli bolarlar. Barlagyň görkezişi ýaly, şu wagta çenli iň gowy emeli aň modelleri hem tekstdäki ýalňyşlyklary tapyp bilmeýär.


14.02.2024 01:12
2165

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3326

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...

06.02.2024 14:02
1532

Google-yň Bard emeli aň boty Gemini adyny alar we Android programmasyna eýe bolar

Google emeli aň esasly Bard çat-botunyň adyny üýtgetmek isleýär. Kompaniýa ony Gemini diýip atlandyrmak we neýroulgam bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän aýratyn Android programmasyny çykarmak kararyna...

04.02.2024 21:22
9792

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...