Türkmen alymlary Magtymgulynyň mirasyny öwrenmek üçin Hindistanda gulluk iş saparynda bolar

  • 21.01.2024 00:14
  • 13487
Türkmen alymlary Magtymgulynyň mirasyny öwrenmek üçin Hindistanda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hünärmenleri Magtymguly Pyragynyň döwri, ömri we döredijilik ýoly barada täze taryhy maglumatlary gözlemek üçin Hindistanda gulluk iş saparynda bolarlar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berdi.

21-nji ýanwardan 9-njy fewral aralygynda Institutyň bölüm müdiri Geldimyrat Muhammedow we ylmy işgär Annaoraz Nurmuhammedow ozal belli bolmadyk we ylmy gymmatlygy bolan çeşmeleri ýüze çykarmak, şeýle hem olaryň ýokary hilli reňkli elektron nusgalaryny almak üçin Hindistanda muzeý, kitap hem-de golýazma gorlaryny öwrenerler.
Hususan-da, alymlar Nýu-Delidäki Hindistanyň Milli muzeýiniň, Rampurdaky Raza kitaphanasynyň, Bangiýa Sahitýa Parişat edebiýat jemgyýetiniň we Kalkutta şäherindäki Aziýa jemgyýetiniň gorlaryny öwrenerler.
Bu gulluk iş sapary türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleri, taryhy we medeni mirasy barada golýazmalaryň nusgalaryny, gymmatly maglumatlaryň beýleki çeşmelerini gözlemek hem-de Türkmenistana getirmek boýunça türkmen alymlarynyň Hindistana dördünji ylmy wezipesi bolar. On ýyl mundan öň, ýurdumyzda Magtymguly Pyragynyň 290 ýyllyk ýubileýiniň bellenilýän günlerinde türkmen hünärmenleri tarapyndan gymmatly taryhy çeşmeleriň ýüze golaý nusgasy getirildi.


şu gün 06:38
2596

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

27.02.2024 23:50
8901

1 – 3-nji martda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki anna güni we dynç günleri görkeziljek kinoseanslar üçin petekleri satyp başlady. 1-nji mart:   19:00 – “Erbetlik içinde ýaşaýar” («Заклятие: Зло внутри»...

27.02.2024 19:18
7529

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

25.02.2024 09:52
25106

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...