Türkmenistanda Abu Seýit Abul Haýryň döredijiligine bagyşlanan ylmy forum geçirildi

  • 20.01.2024 17:50
  • 2637
Türkmenistanda Abu Seýit Abul Haýryň döredijiligine bagyşlanan ylmy forum geçirildi

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda halk arasynda Mäne baba ady bilen tanalýan Abu Seýit Abul Haýryň köpugurly baý mirasyny wagyz etmäge gönükdirilen ylmy maslahat geçirildi.

Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde geçirilen maslahata ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň we ugurdaş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň we Eýranyň ylmy işgärleri gatnaşdylar. Bu ýerde alym Abu Seýit Abul Haýra bagyşlanan sergi ýaýbaňlandyryldy.
Maslahatda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ali Mojtaba Ruzbehani çykyş edip, ikitaraplaýyn ynsanperwer dialogy işjeňleşdirmekde, Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky däp bolan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda bu forumyň ähmiýetini belledi.

Soňra maslahatda çykyş eden hünärmenler beýik nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň Mäne babanyň döredijiligini öwrenip, ony Omar Haýýam, Hemedany, Nyzamy, Rumy we Gündogaryň beýleki meşhur şahyrlary bilen deň derejede ýatlandygyny bellediler. Şeýle hem aramgähiň, onuň içinde ýüze çykarylan arheologik tapyndylaryň taryhy-medeni ähmiýeti hem-de alym Abu Seýidiň döredijiligini öwrenmekdäki peýdasy barada gürrüň edildi.
Eýranly alymlar öz çykyşlarynda Mäne baba ýaly meşhur şahsyýetleriň bitiren görnükli hyzmatlaryny halkara derejesinde ebedileşdirmegiň meseleleri barada aýratyn durup geçdiler.

Ikinji gün ylmy maslahat öz işini Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dowam etdi. Hünärmenleriň çykyşlarynda Mäne babanyň ylym öwrenen halypalary barada bellenilip geçildi. Şeýle hem çykyş edenler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda türkmen halkynyň gaýtalanmajak taryhy-medeni mirasyny we nesilden-nesle geçip gelýän özboluşly milli däplerini gorap saklamagyň hem-de içgin öwrenmegiň möhümdigi bellenilip geçildi. Şeýle hem maslahata gatnaşyjylar Mäne babanyň kümmetine baryp gördüler.


düýn 09:52
18983

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...

24.02.2024 18:23
21327

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...

23.02.2024 17:39
14329

Awtobusyň ululygyndaky Ýewropa hemrasy Ýuwaş ummanyna gaçdy

Çarşenbe güni, 21-nji fewralda Ýewropanyň kosmos agentliginiň (EKA) ERS-2 hemrasy tas 30 ýyl orbitada bolanyndan soň Ýere gaýdyp geldi. Zond atmosferadan geçip, Ýuwaş ummanynyň demirgazyk böleginde suwa gitdi....

23.02.2024 17:37
11778

24-25-nji fewralda Aşgabatda gar gatyşykly ýagşyň ýagmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatda öňümizdäki günlerde üýtgäp durýan howa bolar. 24-nji fewral (şenbe güni) üçin howa çaklamasyna laýyklykda, şäherde günüň dowamynda agşama...