Magtymguly Pyraga bagyşlanan döredijilik bäsleşigi yglan edildi

  • 18.01.2024 20:49
  • 6054
Magtymguly Pyraga bagyşlanan döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň we «Arkadagly ýaşlar» pudaklaýyn elektron žurnalynyň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň redaksiýasy bilen bilelikde yglan eden «Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda» ýaşlar döredijilik bäsleşigine gatnaşmak isleýänler hasaba alnyp başlandy.

Bäsleşige ýokary we ýöriteleşdirilen orta okuw mekdepleriniň talyplary, ýurdumyzyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary, şeýle hem döredijilik işlerine aýratyn gyzyklanýan dürli hünärli ýaşlar çagyrylýar.

Bäsleşik:

  • – Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ägirt uly tagallalary netijesinde ýurtda amala aşyrylýan Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny ebedileşdirmek boýunça giň gerimli işlere bagyşlanan ylmy, çeper-publisistik makalalar we oçerkler;
  •  – Magtymguly Pyragynyň döredijilik temalary, Milli bahar baýramy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy we ÝUNESKO;
  • – «Magtymguly Pyragynyň döredijiligine meniň garaýşym» temasyndan döredijilik işi;
  • – Magtymguly Pyragynyň döredijiligine ýurdumyzda berilýän uly üns we hormat, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şahyryň şahsyýetini ýaýmak, adyny şöhratlandyrmak ugrundaky ägirt uly hyzmatlaryna bagyşlanan goşgular, çeper oýlanmalar we hekaýalar ýaly dört ugurda geçirilýär.

Bäsleşigiň ýeňijileri we onda baýrakly orunlary eýelänler Hormat hatlary we çäräniň guramaçylarynyň gymmatly sowgatlary bilen sylaglanylar. Awtoryň iň gowy işleri «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň we onuň hepdelik «7/24.tm» elektron goşundysynyň, şeýle hem «Arkadagly ýaşlar» elektron žurnalynyň sahypalarynda çap ediler.
Bäsleşige gatnaşmak isleýänler taýýar döredijilik işlerini şu ýylyň 10-njy martyna çenli bäsleşigiň guramaçylaryna tabşyrmaly. 10-njy martdan 20-nji mart aralygynda awtorlaryň eserlerine eminler tarapyndan baha berler, şeýle hem bäsleşigiň jemi jemlener.
Bäsleşik barada jikme-jik maglumat Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň resmi saýtynyň bäsleşikler bölüminde ýerleşdirilendir.
Guramaçylar bilen 22-81-38;
turkmenistansport@sanly.tm – «Türkmenistan Sport» žurnalynyň redaksiýasynyň we 44-88-55;
arkadaglyyashlar@gmail.com – «Arkadagly ýaşlar» žurnalynyň redaksiýasynyň salgylarynda habarlaşyp bilersiňiz.


şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 06:51
643

Tretýakow galereýasynda Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň sergisi guralar

Ýakyn geljek Russiýanyň Tretýakow galereýasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň eserleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky...

düýn 19:54
7866

Film, sahna eseri, aýdym-saz bäsleşigi... Özbegistanda Magtymgulynyň şanyna nähili çäreler guralar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek barada karara gol çekdi. Çäreleriň Maksatnamasynda şular göz öňünde tutulýar:...

19.02.2024 20:41
7309

23-25-nji fewralda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki dynç günlerine meýilleşdirilen kinoseanslar üçin petek satyp başlady: 23-nji fewral “Tüýdükçiniň näleti” (Проклятие дудочника; The Piper, 2023), ýurt:...