Dört ýaşly gyzjagaz Ewereste çykyp, dünýä rekordyny täzeledi

  • 18.01.2024 16:22
  • 17359
Dört ýaşly gyzjagaz Ewereste çykyp, dünýä rekordyny täzeledi

Çehiýadan Zara atly gyzjagaz Ewerestiň esasy lagerine çykyp, dünýä rekordyny täzeledi. Bu barada BNN Breaking neşirine salgylanyp, lenta.ru habar berýär.

Dört ýaşly Zara Ewerestiň 5,3 km belentligine çykmagy başaran iň ýaş gyzjagaz boldy. Onuň ýanynda kakasy Dawid Şifra we ýedi ýaşly erkek dogany Saşa bardy. Dawid ýöriş wagty çagalaryň saglygyna gözegçilik etdi.

“Belentlige çykyş wagty hiç hili kynçylyk döremedi. Akklimatizasiýa ýokary derejede boldy. Kiçijik Zara bolsa örän gowy fiziki formasy sebäpli ýörişiň beýleki ýüzlerçe gatnaşyjysynyň ählisinden diýen ýaly öňe geçdi” – diýip, gyzjagazyň kakasy gürrüň berýär.

Zara Malaýziýanyň oba ýerinde ulaldy. Çagalykdan gyzjagazyň ene-atasy onuň organizmini temperaturanyň üýtgemegine we dowamly fiziki işjeňlige öwrenişdirdi. Şeýlelikde, gyzjagaz çagalykdan buzly suwa düşüp, her gün 5-10 kilometr geçýärdi. 2023-nji ýylda ol jeňňelligiň içi bilen jemi 2,2 müň kilometr geçdi. Terbiýäniň adaty bolmadyk usullary netijesinde, ol çydamly we sagdyn bedenli boldy, şonuň üçin gyzjagaz sowuk howa we agyr fiziki işjeňlige aňsatlyk bilen çydap bilýär.


12.02.2024 06:40
14210

Fransiýaly adam otluçöpden Eýfel diňini gurmak üçin 8 ýyl çeken zähmetinden soň rekord goýdy

Fransiýadan Rişar Plo otluçöpden Eýfel diňiniň dünýäde iň uly modelini döretdi. Ol bu taslama 2016-njy ýylda başlady we oňa tas sekiz ýyl, 706 900 otluçöp we 6 müň ýewro sarp etdi. Bu barada NPR habar berýär. Ilkibaşda...

08.02.2024 21:53
9107

Wengriýanyň ýaşaýjysy World of Warcraft oýnunyň kömegi bilen Ginnesiň kitabyna girdi

Wengriýanyň ýaşaýjysy Barnabas Wužiti-Žolnaý göni ýaýlymda World of Warcraft oýnunyň başynda 59 sagat 20 minut sarp edip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitaby onuň strimini taryhda iň dowamlysy...

08.02.2024 21:16
6854

Tokioda dünýäde iň uly yşyk şüweleňi geçiriler

Ýaponiýanyň paýtagt prefekturasynyň häkimiýeti fewral aýynda dünýäde iň uly yşyk şüweleňini geçirip başlamagy meýilleşdirýär. Ol syýahatçylar üçin meşhur ýer bolan Tokionyň administrasiýasynyň binasyna proýektirlener...

05.02.2024 08:06
16599

Türkmenistanly Oleg Kononenko kosmosda geçiren umumy wagty boýunça täze rekord goýdy

Türkmenistanyň Gahrymany, «Roskosmosyň» kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko kosmosda bolmagyň umumy dowamlylygy boýunça täze rekord goýdy diýip, «Roskosmosyň» Telegram kanalynda habar berilýär. Kononenko...