ABŞ-nyň ilçihanasy «Fulbraýt mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin anketalary kabul edip başlady

  • 17.01.2024 14:22
  • 7731
ABŞ-nyň ilçihanasy «Fulbraýt mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin anketalary kabul edip başlady

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2024-2025-nji ýyl üçin «Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin açyk bäsleşlik yglan edýär. Bu barada ilçihananyň resmi saýtynda habar berilýär.

Gatnaşýanlar 2025-nji ýylyň ýanwar ýa-da sentýabr aýyndan başlap, alty hepdelik maksatnama üçin ABŞ-a syýahat ederler. Bu ylmy dereje bermeýän okuw maksatnamasy okuw usulyýetini, sapak meýilnamalaşdyrylyşyny we okatmagyň strategiýalaryny, şeýle hem kompýuteri internet, ýazuw we okuw guraly hökmünde ulanmagy öwredýän okuw işlerini we intensiw taýýarlyk okuwlaryny öz içine alýar. Saýlanan fakultet, ABŞ-nyň uniwersitetinde ýöriteleşdirilen aspirantura seminarlaryna gatnaşar; sapaklara syn eder, ABŞ-nyň orta mekdeplerinde amerikan kärdeşleri bilen tejribe geçirer we tejribe alyşar.  Beýleki agzalar bilen onlaýn hünär öwreniş jemgyýetine gatnaşyň.
Dalaşgärlere bildirilýän talaplar bilen tanşyp bilersiňiz, şeýle hem ilçihananyň web sahypasyndaky salgyny ulanyp anketa iberip bilersiňiz.
2025 «Fulbraýt mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin anketalar 2024-nji ýylyň 16-njy fewralyna sagat 23:59-a çenli kabul edilýär.


21.02.2024 07:49
8929

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

17.02.2024 11:55
6686

Garward ABŞ-nyň iň baý uniwersiteti boldy

Garward uniwersiteti Kollej we uniwersitet işewürligi boýunça müdirleriň milli assosiasiýasy (National Association of College and University Business Officers) we Commonfund Institute guramasy tarapyndan düzülen...

16.02.2024 11:27
2943

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4624

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...