Türkmenistanyň Buharestdäki ilçihanasy Rumyniýada okaýan talyplaryň arasynda bäsleşik yglan etdi

  • 16.01.2024 16:26
  • 6660
Türkmenistanyň Buharestdäki ilçihanasy Rumyniýada okaýan talyplaryň arasynda bäsleşik yglan etdi

Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy Magtymguly Pyragynyň portretini çekmek boýunça döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda geçirilýän bu bäsleşik Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar diýip, ilçihananyň Metbugat gullugy habar berýär.

Portret eserleri “A3” möçberli kagyzyň ýüzüne akwarel, galam we guaş usullarynda çekilmelidir. Surat eseriniň ýüzünde suraty çekeniň şahsy maglumatlary, okaýan ýeri görkezilmelidir.
Diplomatik wekilhananyň habar bermegine görä, surat eserlerine baha berlende onuň çeperçiligine, bezelişine we saýlanyp alnan ugruna aýratyn üns berler. Hödürlenilýän eserler Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasynda 23-nji fewrala çenli kabul ediler. Onuň ýeňijileri bolsa, 2-nji martda yglan ediler. Iň gowy eserler ilçihana tarapyndan guralýan sergilerde hem görkeziler.


şu gün 06:38
4246

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

27.02.2024 23:50
8901

1 – 3-nji martda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki anna güni we dynç günleri görkeziljek kinoseanslar üçin petekleri satyp başlady. 1-nji mart:   19:00 – “Erbetlik içinde ýaşaýar” («Заклятие: Зло внутри»...

27.02.2024 19:18
7529

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

24.02.2024 18:23
26827

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...