Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Türkmenistana geler

  • 16.01.2024 15:30
  • 4635
Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Türkmenistana geler

17-nji ýanwarda Ýewropa Komissiýaysnyň wise-prezidenti Margaritis Shinasyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Merkezi Aziýa döwletlerine resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistana geler. Bu barada ÝB-niň Türkmenistandaky wekilihanasy habar berýär.

Bu sapar “Ýewropa-Merkezi Aziýa” maýadalaryň forumynyň öňüsyrasynda amala aşyrylýar we Ýewropa Bileleşigi bilen Merkezi Aziýa sebitiniň hyzmatdaşlygynyň ösýändiginiň alamaty bolup durýar.
Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Shinasyň saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilmegine garaşylýar.
Şeýle hem ol Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşar.

"Men Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna saparyma başlaýaryn. Bu sapar şu ýylyň 29-30-njy ýanwarynda Brýusselde geçiriljek “Ýewropa-Merkezi Aziýa” maýadarlar forumynyň öňüsyrasynda geçirilýär we ÝB bilen sebitiň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň ösýändigini görkezýär" – diýip, Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti özüniň jemgyýetçilik torunda habar berdi.


şu gün 11:45
54

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär. Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi...

şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...