Türkmenistanyň DIM-inde durmuş hyzmatlarynyň ulgamyny kämilleşdirmek meseleleri maslahatlaşyldy

  • 16.01.2024 15:24
  • 3422
Türkmenistanyň DIM-inde durmuş hyzmatlarynyň ulgamyny kämilleşdirmek meseleleri maslahatlaşyldy

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Türkmenistanda 2024-2028-nji ýyllarda durmuş hyzmatlar ulgamyny kämilleşdirmegiň Milli maksatnamasynyň” taslamasyny maslahatlaşmak boýunça duşuşyk geçirildi. Çärä ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, şeýle-de Türkmenistanda işleýän BMG-niň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem-de işgärleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda taraplar ilaty durmuş taýdan goramagyň ulgamyny mundan beýläkde kämilleşdirmek we durmuş hyzmatlaryny ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn çäreleri görmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M. Bäşimowa orta we uzak möhletleýin häsiýetli milli maksatnamalary işläp taýýarlamakda ýurdumyzyň BMG bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi.
Hususan-da, M. Bäşimowa işlenip taýýarlanylýan maksatnamanyň durmuş meselelerine aýratyn ünsi çekip, Türkmenistanyň hökümeti bilen BMG-niň arasynda 2019-njy ýylyň 16-njy dekabrynda gol çekilen “Milli derejede inklýuziw durmuş hyzmatlaryny ornaşdyrmagyň hasabyna durmuş goraglylygyny kämilleşdirmek” baradaky bilelikdäki maksatnamanyň ähmiýetiniň uludygy barada nygtady.
Şeýle-de, duşuşykda degişli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanylmagynda Durnukly ösüşiň maksatlarynyň we onuň  esasy görkezijileriniň ornaşdyrylmagyna uly üns berilmelidigi barada bellenildi.
Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen BMG-niň durmuş syýasaty baradaky hyzmatdaşlygynyň geljekki mümkinçiliklerine hem aýratyn ähmiýet berildi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
755

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...