Bloomberg: Tesla 2024-nji ýylyň başyndan bäri 95 milliard dollar töweregi bazar bahasyny ýitirdi

  • 16.01.2024 14:02
  • 5193
Bloomberg: Tesla 2024-nji ýylyň başyndan bäri 95 milliard dollar töweregi bazar bahasyny ýitirdi

Tesla 2010-njy ýylda kompaniýa IPO (birža çykaly bäri) çykaly bäri iň uly çökgünlige duçar boldy. 2024-nji ýylyň başyndan bäri 94 milliard dollardan gowrak bazar bahasyny ýitirdi diýip, Bloomberg-e salgylanýan , IXBT.com habar berýär.

Paýlaryň pese düşmegi Hertz Global Holdings Inc. kompaniýasynyň Tesla elektrik ulaglaryndan ýüz öwürmegi bilen baglanyşykly. Mundan başga-da, Hytaýda öndürilen elektrik ulaglarynyň bahasynyň arzanlamagy güýçli bäsdeşlik sebäpli pudakda “aşak gaçmak” gorkusyny diňe  güýçlendirýär.
Bu habar, esasanam, ABŞ-da elektrik ulaglaryna bolan islegiň haýallamagy bilen ýüze çykdy. Maýa goýujylar Teslanyň ösüşinde durgunlaşmagy bilen bagly alada alýarlar. Göterim nukdaýnazaryndan kompaniýanyň paýnamalary ýanwar aýynyň başyndan bäri 12% aşaklady, bu 2016-njy ýyldan bäri iň erbet görkeziji boldy. 2023-nji ýylyň başyndan bäri Teslanyň bahalarynyň beter arzanlamagy girdejiniň yzygiderli azalmagyna sebäp boldy, bu bolsa ýagdaýy hasam erbetleşdirýär. Tesla -nyň jemi girdejisi üçünji çärýekde 27,9 göterimden 16,3 göterime çenli azaldy. ABŞ-ly önümçilik işgärleriniň aýlyk hakynyň ýokarlanmagy öndürijini hasam kyn güne goýýar.
Bazar bahasynyň peselmegine we kynçylyklara garamazdan, Tesla benzinli elektrik ulaglaryndan elektrikli ulaglara global geçişde möhüm rol oýnamagyny dowam etdirýär. Bu kompaniýanyň potensial bäsdeşlerinden öňe geçýändigi bilen baglanyşykly. Dördünji çärýekde Hytaýyň BYD-synyň satuw mukdary boýunça Tesla-dan öňe geçendigi owal habar berlipdi, ýöne BYD girdeji we düşewünt taýdan henizem yzda durýar. Mundan başga-da, BYD öz ulaglaryny ABŞ-da satmaýar, ol ýerde Tesla liderligini saklaýar.


05.02.2024 01:15
2768

Apple 2023-nji ýylda dünýäde iň gymmat brend boldy

Brand Finance Global 500 ýyllyk reýtingine görä, Apple kompaniýasynyň brendi dünýäde iň gymmat brend boldy. Firma Microsoft, Google we Amazon korporasiýalarynyň brendlerinden öňe geçdi. Bu barada halkara Brand...

04.02.2024 21:26
7393

Ilon Mask yzly-yzyna ikinji ýyl gereginden artyk baha berlen baş direktor diýlip yglan edildi

Fortune işewürler žurnaly ABŞ-daky gereginden artyk baha berlen we kembaha garalan baş direktorlaryň ýyllyk sanawyny hödürledi. “Artyk baha berlen” ýolbaşçylaryň anti-reýtingine Tesla-nyň we SpaceX-iň ýolbaşçysy...

04.02.2024 21:11
4106

Mask «Teslany» Delawer ştatyna derek Tehasda hasaba aldyrmak boýunça ses berişlik geçirer

«Tesla» tiz wagtda kompaniýany Delawer ştatynyň ýerine Tehasda gaýtadan resmileşdirmek meselesi boýunça paýdarlaryň arasynda ses berişlik geçirer. Bu barada awtokonserniň ýolbaşçysy Ilon Mask «X» sosial ulgamyndaky...

01.02.2024 14:35
18632

Kazyýet Masky Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy hökmünde 56 mlrd dollar almakdan mahrum etdi

Delawer amerikan ştatynyň kazyýeti Ilon Maskyň Tesla-nyň baş müdiri hökmünde öz işi üçin 55,8 mlrd dollar möçberde kompensasiýa almak hukugyny ýatyrdy. Şonuň netijesinde kompaniýanyň paýnamalary söwda ýapylandan...