Stambulyň gubernatory Arkadag şäheri bilen doganlaşan gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

  • 15.01.2024 18:23
  • 15630
Stambulyň gubernatory Arkadag şäheri bilen doganlaşan gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

15-nji ýanwarda Stambulyň welaýat häkimliginiň binasynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsuly Muhammetnur Öwezow bilen Stambulyň gubernatory Dawut Gülüň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Türkiýedäki wekilhanasynyň Metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň şäherleriniň arasynda doganlaşan gatnaşyklary ýola goýmak, şol sanda Arkadag we Stambul şäherleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi.
Bulardan başgada, söhbetdeşler Stambulda kowçum bolup ýaşaýan türkmenler bilen bilelikde geçiriljek dürli medeni çäreleri hem ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle hem taraplar söwda-ykdysady, bilim, medeni-ynsanperwer ugurlardaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň dowamynda M.Öwezow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň täze «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly kitaby bilen tanyşdyrdy.
Şeýle hem duşuşykda Türkmenistanda 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasy babatda hem pikir alşyldy.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...