Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

  • 15.01.2024 15:20
  • 6818
Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Ýakyn wagtda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi hem-de iki ýurduň telekeçileriniň arasynda işewür duşuşyklary geçiriler. Bu barada Owganystanyň Söwda we senagat ministrligi habar berýär.

Owganystanyň “Pajhwok” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň ilçisi Hoja Öwezow Owganystanyň söwda we senagat ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Noruddin Azizi bilen duşuşdy.
Duşuşygyň barşynda işewürlere şertleriň döredilmegi, şeýle hem iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny giňeltmek üçin sergi we işewürler forumyny geçirmek babatda pikir alşyldy.
Owgan ministri ilçiniň ünsüni Owganystanyň eksport mümkinçiliklerine, hususan-da, oba hojalyk önümlerini daşary ýurt bazarlaryn ibermegiň mümkinçiliklerine çekdi.


24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5750

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...