Kanadanyň kompaniýasy adamyň ýüzünden keselini kesgitläp bilýän "aýna" döretdi

  • 11.01.2024 18:39
  • 13249
Kanadanyň kompaniýasy adamyň ýüzünden keselini kesgitläp bilýän "aýna" döretdi

Kanadanyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän «NuraLogix» kompaniýasy «CES 2024» sergisinde adamyň ýüzüni, deriniň aşagyndaky käbir gan damarlaryny gözden geçirip, alnan maglumatlaryň esasynda onlarça keseliň alamatlaryny kesgitleýän «Anura MagicMirror» atly «jadyly aýnasyny» tanyşdyrdy.

«Anura MagicMirror» 21,5 dýuým ekrany bolan, kameralar we beýleki sensorlar bilen üpjün edilen stoly enjamydyr. Ol adamyň ýüzüni skanirläp, ilki bilen, gan aýlanyşyny seljerýär. Enjam ýüzüň damarlaryny anyklamak üçin patentlenen transdermal optiki şekillendiriş tehnologiýasyny ulanýar. Maşyn öwreniş algoritmleri 100-den gowrak saglyk parametrlerini seljermek üçin maglumatlary peýdalanýar.
«NuraLogix» kompaniýasynda «MagicMirror-yň» gan basyşy, bedeniň agram görkezijisi, ýürek urşunyň üýtgemegi hem-de ýygylygy, dem alyş tizligi we ýüzüň derisiniň ýaşy barada maglumat berip biljekdigini aýdýar. Şeýle hem enjam süýji keseliniň, ýürek-damar keselleriniň, insultyň, gipertoniýanyň, bagryň ýagly keseliniň we beýlekileri döremek howpuny bahalandyryp bilýär.
Şeýle hem enjam psihiki saglygy bahalandyryp, alada hem-de depressiýa alamatlaryny ýüze çykarýar.
Ýüzi skanirlemek işi bary-ýogy 30 sekunt dowam edýär. Netijede, ulanyjy potensial patologiýalar barada maglumat alýar.
Enjamyň önümçilige çykjak senesi we bahasy aýan edilmeýär. «Anura MagicMirror» hassahanalaryň garaşylýan otaglarynda we garrylar öýlerinde ulanylar diýlip çaklanylýar.


24.02.2024 18:01
4208

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...

15.02.2024 16:02
4423

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

18.01.2024 17:29
2885

Apple Vision Pro-nyň nämesi üýtgeşik? Kompaniýa giňeldilen hakykat garniturasynyň mümkinçilikleri barada gürrüň berdi

Apple 19-njy ýanwarda deslapky sargytlaryň açylmagynyň öňüsyrasynda öz Vision Pro giňeldilen hakykat garniturasynyň “bir topar öwrülişik güýmenje aýratynlyklaryny” açdy. Bu barada 3DNews habar berýär. Vision Pro...

09.01.2024 16:29
8539

LG öňdebaryjy emeli aň prosessory bilen üpjün edilen OLED telewizorlaryny tanyşdyrdy

«LG Electronics» kompaniýasy «LG-niň» 4 esse tizlikli öňdebaryjy emeli aň prosessory bilen enjamlaşdyrylan we şekiliň ýokary hilini üpjün edýän 2024-nji ýylyň önümçiligine degişli OLED telewizorlaryny tanyşdyrdy...