Ýazyjylar Microsoft-y we OpenAI-y kazyýete berdiler

  • 09.01.2024 14:37
  • 4536
Ýazyjylar Microsoft-y we OpenAI-y kazyýete berdiler

Amerikaly ýazyjylar Nikolas A. Basbeýns we Nikolas Geýj Microsoft we OpenAI kompaniýalaryny emeli aňa öwretmek üçin intellektual eýeçiligi ogurlamakda aýyplap, olaryň üstünden Manhetteniň federal kazyýetine arza berdiler diýip, PCMag-a salgylanýan 3DNews habar berýär.

Toparlaýyn ýazylan täze arzada ýazyjylar milliard dollarlyk işewürlik imperiýasynyň esasyna öwrülen AI modellerine (GPT maşgalasyny hem goşmak bilen) öwretmekde öz eserleriniň bikanun ulanylandygyny öňe sürýärler. Şeýle hem, awtorlar Microsoft-yň we OpenAI-ň awtorlyk hukugy bilen goralýan eserleri köpçülikleýin we bilkastlaýyn ogurlamak bilen meşgullanýandygyny tassyklaýarlar. 
Ondan öň bu iki kompaniýany ýazyjy Julian Senkton kazyýete beripdi. Arza beriji muny Microsoft-yň OpenAI-e esasy maýa goýujydygyny we iki tehnologiýa kompaniýasynyň özara baglanyşygyny nygtaýan öz Copilot önümi üçin onuň tehnologiýasyny ulanýandygy bilen düşündiripdi.
The New York Times gazeti golaýda öz täzelikleriniň rugsatsyz ýa-da öwezini dolmazdan AI modellerine öwretmek üçin ulanylandygyny tassyklap, Microsoft-y we OpenAI-y kazyýete berdi. Neşiriň sözlerine görä, AI gurallary sözleri gaýtalaýan, seresaplylyk bilen jemleýän we hatda materiallarynyň täsirli stiline meňzeýän tekstleri döredip biler.
Şeýle-de bolsa, AI-ni türgenleşdirmek üçin materiallarynyň ulanylmagyna habar beriş serişdeleriniň hemmesi garşylyk bildirip duranok. Mysal üçin, Associated Press AI modellerini taýýarlamakda OpenAI-e ýakyn iki ýylda täzelik materiallaryna girmäge mümkinçilik berdi, Politico bilen Business Insider hem öz saýtlaryndaky mazmuny AI-e öwretmek üçin kompaniýa bilen şertnama baglaşdy.
Çeşmeleriň bellemegine görä, kazyýet işleriniň duýdansyz öwrümleri ösen tehnologiýalary ösdürmek üçin intellektual eýeçiligi ulanmakda anyk düzgünleri we ahlak kadalaryny ösdürmegiň zerurdygyny görkezdi.


şu gün 06:44
694

Windows 11-de QR kody ulanyp, Wi-Fi-a birigip bolar

QR kody ulanyp, Wi-Fi torlaryna birikmek eýýäm köp smartfonlarda bar. Indi bu aýratynlyk Windows 11 enjamlarynda hem elýeterli bolar diýip, tom's Hardware-a habar berýär. Microsoft şu ýylyň ahyrynda çykmagyna garaşylýan...

19.02.2024 08:16
1048

Microsoft Publisher-i goldamagyny bes eder

«Microsoft» kompaniýasy bukletleri, senenamalary, wizitkalary we logotipleri döretmäge mümkinçilik berýän «Publisher» ykjam goşundysyndan ýüz öwürmekçidigini mälim etdi. Programma 2026-njy ýylyň oktýabr aýynda...

14.02.2024 01:12
2165

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3326

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...