Samsung äýnek talap etmeýän 3D monitory döretdi

  • 09.01.2024 08:37
  • 8196
Samsung äýnek talap etmeýän 3D monitory döretdi

Samsung kompaniýasy ýönekeý göz bilen görüp boljak 3D şekillerini göterýän oýun monitorynyň döredilendigini yglan etdi. Kompaniýa monitoryň iş prototipini CES 2024 sergisiniň açylyşyndan öň Digital Trends neşiriniň žurnalistlerine görkezdi diýip, ixbt.com habar berýär.

Displeý ulanyjynyň kellesini we gözlerini yzarlaýan ekranyň ýokarky böleginde ýerleşen iki kameranyň kömegi bilen wizual 3D effektleri döredýär.
Işläp düzüji 3D effekti Lies of P oýnunyň mysalynda görkezdi. Žurnalistler bu görkezilişden galan täsirler barada gürrüň berdiler, olar “displeýiň ekranynyň öňünde howada gaýýan tozany we gurjaklaryň ekrandan uçup çykýan kellesiz böleklerini” gördüler.
Samsung-yň aýtmagyna görä, displeý 2D-den 3D-e bada-bat geçip bilýär we mazmuny öwürmek üçin haýsydyr bir ýörite programma üpjünçiligini talap etmeýär.
Kompaniýa ýylyň dowamynda goşmaça maglumatlary bermegi wada berdi.


düýn 18:01
4051

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...

15.02.2024 16:02
4420

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

24.01.2024 14:23
8535

Samsung-yň akylly ýüzügi barada käbir maglumatlar peýda boldy

Samsung kompaniýasynyň täze akylly ýüzügini günüň dowamynda barmagyňyzdan aýyrman dakynyp bilersiňiz. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär. Pudak analitigi Awi Gringart Threads sosial ulgamynda Samsung-yň akylly...

19.01.2024 21:23
6898

Samsung Galaxy Ring akylly ýüzügini görkezdi

Samsung kompaniýasy täze flagmanlar Galaxy S24, Galaxy S24 Plus we Galaxy S24 Ultra-a bagyşlanan Galaxy Unpacked-iň tanyşdyrylyşyny barmaga dakylýan iň täze  Galaxy Ring ýüzügini görkezmek bilen  tamamlady diýip...