Euronews türkmen halkynyň milli däpleri barada gürrüň berdi

  • 08.01.2024 17:52
  • 9937
Euronews türkmen halkynyň milli däpleri barada gürrüň berdi

«Euronews» web sahypasynda «Däp-dessurlar we baýramçylyklar arkaly medeni syýahat» atly Türkmenistana bagyşlanan makala peýda boldy. Makalanyň awtorlary ýewropaly okyjylara türkmen halkynyň baý milli mirasy, dürli däp-dessurlary we senetleri barada gürrüň berdiler.

Makalada şaý-sepleriň we milli lybaslaryň, şol sanda toý lybaslarynyň gözelligine hem-de özboluşlylygyna aýratyn üns berilýär, şeýle hem keşdeleriň we nyşanlaryň manysy düşündirilýär.
Ýazyjylar küştdepdi tansyny «köp duýguly tejribe» diýip atlandyrdylar we bu ajaýyp joşgunly tansyň ussat ýerine ýetirilişiniň tansçylary hem-de tomaşaçylary özboluşly trans ýagdaýyna düşürýändigini bellediler.
Makalada dutar mowzugyna hem aýratyn üns çekilip, gadymy eposlary we rowaýatlary gorap saklamakda möhüm wezipäni ýerine ýetiren bu gadymy saz guralynyň ähmiýetini belläp geçdiler.
Türkmen halkynyň milli mirasynyň ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi hem olaryň ählumumy gymmatyny tassyklaýar.


şu gün 06:38
4246

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

27.02.2024 23:50
8901

1 – 3-nji martda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki anna güni we dynç günleri görkeziljek kinoseanslar üçin petekleri satyp başlady. 1-nji mart:   19:00 – “Erbetlik içinde ýaşaýar” («Заклятие: Зло внутри»...

27.02.2024 19:18
7529

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

24.02.2024 18:23
26827

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...