Güni öwrenmek üçin sentýabrda uçurylan hindi kosmos stansiýasy barmaly nokadyna ýetdi

  • 08.01.2024 11:54
  • 13305
Güni öwrenmek üçin sentýabrda uçurylan hindi kosmos stansiýasy barmaly nokadyna ýetdi

Hindistanyň Güni öwrenmek üçin niýetlenen kosmos obserwatoriýasy «Aditya-L1» şenbe güni Ýerden 1,5 million km uzaklykda ýerleşýän Lagranž L1 nokadynyň çäklerindäki galo-orbitasyna üstünlikli bardy diýip, interfax.ru Hindistanyň kosmos gözleg guramasyna (ISRO) salgylanyp habar berdi.

«Güni öwrenmek üçin uçurylan «Aditya-L1» obserwatoriýasy 2024-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Hindistanyň wagty bilen sagat 16:00-da galo-orbitasyna bardy» diýlip, guramanyň beýanatynda aýdylýar.

Berilýän maglumatlara görä, bu galo-orbita enjamy dolandyrmak üçin edilýän hereketleriň sanyny iň pes derejä getirmek we şeýlelik bilen, obserwatoriýanyň 5 ýyl işlemegini üpjün etmek üçin ýangyç sarp edilişini azaltmak maksady bilen saýlandy.
«Aditya-L1» obserwatoriýasy ylmy barlaglary geçirmek üçin dürli enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Ol Günüň fotosferasyny we hromosferasyny, şeýle hem magnit meýdanlaryny we elektromagnit bölejikleri, spektrometrleri hem-de koronagraflary kesgitlemek üçin niýetlenen gurallar arkaly onuň ýokarky gatlagyny – Günüň täjini öwrener.
Alymlar Günüň täjindäki iri partlamalaryň we Gün uçgunlarynyň sebäplerine düşünmäge kömek etjek täze maglumatlary almagy, şeýle hem kosmos howasyny we L1 nokadyndaky magnit meýdanyny öwrenmegi maksat edinýärler.


şu gün 11:59
1039

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan...

şu gün 06:34
1683

Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň...

şu gün 06:25
1213

Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp,...

şu gün 06:23
1992

Aziýada hek döwrüniň iň uly dinozawry anyklanyldy

RYA-nyň A.A.Borisýak adyndaky paleontologiýa instituty öz saýtynda Sibir psittakozawrynyň kelle süňküniň öwrenilişiniň netijelerini habar berdi. Gözlege görä, Aziýada hek döwründe (129,4-113,0 mln ýyl mundan ozal)...