BMG 2026-njy ýyly Halkara meýletinçiler ýyly diýip yglan etdi

  • 22.12.2023 12:54
  • 1256
BMG 2026-njy ýyly Halkara meýletinçiler ýyly diýip yglan etdi

BMG-niň Baş Assambleýasy Gazagystanyň başlangyjy bilen 2026-njy ýyly Halkara meýletinçiler ýyly diýip yglan etdi. Bu başlangyjy Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew BMG-niň münberinden 2020-nji ýylda öňe sürdi diýip, kz.kursiv.media belleýär.

Gazagystandan başga-da, Halkara meýletinçiler ýylyny yglan etmek barada rezolýusiýany Ermenistan, Boliwiýa, Germaniýa we Keniýa teklip etdi. Bu resminamanyň awtorlary bolup BMG agza döwletleriň 54-üsi çykyş etdi.

“Halkara ýylynyň çäklerinde geçirilýän çäreler milli, sebit we dünýä derejesinde meýletinçiler hereketine uly itergi berer, meýletinlik ugrundaky halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we onuň geljekki ösüşiniň esasy ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berer” – diýip, Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugynda bellenildi.

Gazagystanyň prezidentiniň belleýşi ýaly, meýletinçiler ahlak gymmatlyklaryny ähli zatdan ileri tutýarlar we döwlet bilen jemgyýetiň arasynda ygtybarly hzymatdaşlygy berkitmekde möhüm rol oýnaýarlar.
Ýatlap geçsek, 2023-nji ýylyň 20-21-nji iýulynda Astanada Gazagystanyň prezidentiniň, BMG-niň ýokary wezipeli wekilleriniň hem-de 30-dan gowrak ýurtdan meýletinçileriň gatnaşmagynda Halkara meýletinçiler forumy geçirildi.


17.07.2024 23:39
1357

Aşgabatda «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler. Mejlisiň gün tertibine...

14.07.2024 16:16
12084

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we UNFPA özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

11-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň wekiliýeti (UNFPA) we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti (TGÝMJ) özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler. Bu Ähtnama durmuş taýdan hyzmatlary...

08.07.2024 11:41
2716

Türkmenistan we BMG hyzmatdaşlyk hakynda birnäçe resminamalara gol çekdiler

6-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň edaralary bilen BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasynyň, şeýle hem BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda resminamalara...

08.07.2024 10:54
5304

Serdar Berdimuhamedowyň Antoniu Guterrişiň ýolbaşçylygyndaky BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşygyndaky çykyşy

(Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 6-njy iýuly) Hormatly Birleşen Milletler  Guramasynyň Baş sekretary  jenap Antoniu Guterriş! Hormatly wekiliýetleriň agzalary! Ilki bilen, size «Türkmenistanda hoş gördük!» diýip...