Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 22 million dollardan gowrak boldy

  • 18.12.2023 08:15
  • 4510
Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 22 million dollardan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.

Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna karbamidi (“Türkmenhimiýa” döwlet konserni), yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine dokma senagaty önümleri, nah ýüplük we mata, pagta süýümi, gaýtadan dikeldilen süýüm, pagta egriji hem-de senagat önümçiliginiň dürli görnüşli galyndylary ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 105 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 220 million manada golaý bolan tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” döwlet konserni), polipropileni, nebit bitumyny, binýatlyk ýagy (“Türkmennebit” döwlet konserni), elde dokalan halylary, nah ýüplügi we beýlekileri satyn aldylar.


şu gün 01:08
983

Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen gyzyklandy

22-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de...

şu gün 00:22
553

Türkmenistanyň birža söwdalarynda geçen hepdede 14,7 mln dollarlyk geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda...

düýn 15:49
7050

Eýran Türkmenistanyň üsti bilen Hytaýa yzygiderli ýük otly gatnawyny ýola goýdy

21-nji iýulda Eýranyň Tähran prowinsiýasyndaky Eslamşehr şäherinde ýerleşýän ýurduň iň uly gury porty bolan Aprindäki ammardan Türkmenistanyň üsti bilen Hytaýa ýük otlusy ýola düşdi. Hytaýyň demirgazyk-günbataryna...

düýn 12:07
9485

Türkmenistanyň Prezidenti Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerine üstünlik arzuw etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna üstünlik arzuw etdi. Şu ýylyň 26-njy iýuly – 11-nji awgusty aralygynda Fransiýa Respublikasynyň...