Geýts emeli aňyň ösüşini üç günlük iş hepdesine geçmek üçin şert hasaplaýar

  • 25.11.2023 11:34
  • 6688
Geýts emeli aňyň ösüşini üç günlük iş hepdesine geçmek üçin şert hasaplaýar

Geljekde emeli aňyň ösüşi adamzada iş hepdesiniň dowamlylygyny üç güne çenli gysgaltmaga mümkinçilik berer. Şeýle pikiri milliarder Bill Geýts Spotify platformasynda “What Now?” podkasty üçin söhbetdeşlikde aýtdy diýip, rbc.ru habar berýär.

Emeli aňyň ösmegi iş orunlaryna howp salýarmy diýen soraga jogap hökmünde milliarder günlerde bir gün adamlaryň “şeýle köp işlemeli bolmajak wagtynyň” geljekdigini aýtdy. Onuň aýdyşy ýaly, ahyrky netijede şeýle bir dünýä emele geler, ýagny onda ähli iýmitleri we beýleki zatlary maşynlar öndürip biler.

“Eger ahyrky netijede siz hepdede üç gün işlemeli jemgyýete eýe bolsaňyz, bu, ähtimal, gowy bolar” – diýip, Geýts hasaplaýar.

Belläp geçsek, Geýts “Forbes” žurnalynyň dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda 117,1 mlrd dollar baýlygy bilen ýedinji orny eýeleýär.


12.06.2024 15:06
8427

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

08.06.2024 07:06
6405

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...

04.06.2024 13:45
8705

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3422

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...