Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

  • 23.09.2023 17:41
  • 17326
Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati zawodynda şeýle ýük robotlaryndan 10 sanysy hereket eder diýip, ixbt.com habar berýär.

Olaryň ulanylyşyny kem-kemden kompaniýanyň beýleki kärhanalaryna-da ýaýratmak meýilleşdirilýär. Bu robotlar Vehicle Logistics Robot (VLR) adyny aldy. Olar awtomobiliň/teker bazasynyň beýikligine baglylykda ýük platformasyny galdyryp, aşak düşürip, süýşürip we aýryp bilýärler, bu hem dürli ululykdaky ulag serişdelerini daşamaga mümkinçilik berýär.
Şeýle-de, robotlar öz platformalaryna diňe ýygnalan täze awtoulaglary ýerleşdirip, olary diler merkezlerine ibermek üçin ýükleme nokadyna eltýärler. Zawodyň çäginde hereket edende enjam awtomatiki nawigasiýa ulgamyndan peýdalanýar.
Ýokary derejede takyk awtonom hereketden başga-da, kompýuter ulgamy merkezleşdirilen ýagdaýda birnäçe robotyň hereketini dolandyrýar, howpsuzlyga gözegçilik edýär we daşama prosesini optimal ugurlar boýunça üpjün edýär.
Mundan başga-da, adaty sürüjili awtomobillerden tapawutlylykda, häzirki ýagdaýda gapylary açmak we ýapmak zerurlygy ýok bolup, bu ulaglary boşluksyz ýerleşdirmäge we zawodyň çägini has netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär.


03.12.2023 15:56
10665

Toyota Ýaponiýada täzelenen Land Cruiser 70 ulagyny tanyşdyrdy

«Toyota» korporasiýasy «Land Cruiser 70» kysymly ýolsuz ýer üçin niýetlenen awtoulagynyň (wnedorožnik) täzelenen nusgasyny tanyşdyrdy we modeli Ýaponiýanyň bazaryna gaýtaryp getirdi. 1984-nji ýyldan bäri öndürilip...

02.12.2023 15:46
19547

570 müň sany täze Toyota Corolla, Highlander we Lexus RX hili pes düzüm bölekleri sebäpli ot alyp biler

1-nji dekabrda Toyota-nyň we Toyota-nyň Hytaýdaky iki sany bilelikdäki kärhanasynyň — FAW Toyota-nyň we GAC Toyota-nyň 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli öndürilen takmynan 570 000 ulagy yzyna çagyrjakdygy mälim...

01.12.2023 14:11
6862

Toyota Century krossoweri beýleki modellerden 12 esse haýal ýygnalýar

Century premium ulagy ýygnalanda käbir amallary ýerine ýetirmeklik Toyota zawodynyň işgärleriniň bir minuda çenli wagtyny alýar, beýleki modellerde bolsa muňa bäş sekunt töweregi wagt gidýär. Bu barada Toyota Times korporatiw...

30.11.2023 21:03
9102

Toyota gibrid awtomobillerinde logotipinden ýüz öwürdi

2009-njy ýyldan bäri Toyota gibrid güýç enjamlary bilen üpjün edilen awtomobillerinde T nyşanynda gök yşykly halkany ulanýar. Täze Camry arassa gibrid bolandygyna garamazdan, bu nyşana eýe bolmady diýip, ixbt.com belleýär...