Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi

  • 20.09.2023 07:11
  • 5158
Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow 19-njy sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni BMG-niň ştab-kwartirasyna tarap ugrady.
BMG-niň ştab-kwartirasyna gelende, döwlet Baştutanyny BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş we Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynyň Başlygy Dennis Frensis mähirli garşyladylar.
Bu ýerde ECOSOC zalynda BMG-niň Baş sekretarynyň adyndan resmi kabul edişlik boldy.

Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.
Şu sessiýanyň gün tertibi okgunly ykdysady ösüşe ýardam bermek, dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, häzirki döwrüň ählumumy wehimlerine, howplaryna garşy durmak, ekologiýa we daşky gurşawy goramak, adam hukuklary ýaly möhüm ugurlara we beýlekilere degişli meseleleriň giň toplumyny öz içine alýar.
Döwlet Baştutany Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden çykyş edip, sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny, şeýle hem ählumumy abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge gönükdirilen täze, döredijilikli başlangyçlaryny beýan etdi.


şu gün 01:08
983

Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen gyzyklandy

22-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de...

şu gün 00:22
553

Türkmenistanyň birža söwdalarynda geçen hepdede 14,7 mln dollarlyk geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda...

düýn 15:49
7050

Eýran Türkmenistanyň üsti bilen Hytaýa yzygiderli ýük otly gatnawyny ýola goýdy

21-nji iýulda Eýranyň Tähran prowinsiýasyndaky Eslamşehr şäherinde ýerleşýän ýurduň iň uly gury porty bolan Aprindäki ammardan Türkmenistanyň üsti bilen Hytaýa ýük otlusy ýola düşdi. Hytaýyň demirgazyk-günbataryna...

düýn 12:07
9485

Türkmenistanyň Prezidenti Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerine üstünlik arzuw etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna üstünlik arzuw etdi. Şu ýylyň 26-njy iýuly – 11-nji awgusty aralygynda Fransiýa Respublikasynyň...