Bişkekde «Barselonanyň» we «Aziýanyň» öňki ýyldyz oýunçylarynyň futbol duşuşygy geçirildi

  • 31.08.2023 01:48
  • 28312
Bişkekde «Barselonanyň» we «Aziýanyň» öňki ýyldyz oýunçylarynyň futbol duşuşygy geçirildi

30-njy awgustda Bişkekde «Barselonanyň» we Aziýanyň ady taryha öwrülen futbol ýyldyzlarynyň ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi.

«Aziýanyň ýyldyzlarynyň» toparynda ilkinji minutlardan meýdança çykanlar: Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow, gazak weteranlary Dawid Loriýa, Samat Smakow, Andreý Karpowiç, Igor Awdeýew, gyrgyzystanly ýyldyzlar Ruslan Sydykow, özbeklerden Serwer Jeparow, Bahtiýor Aşurmatow, Leonid Koşelew, eýranly Hodadad Azizi we BAE-den Başir Said.


«Barselonanyň» başlangyç düzümi: Angoý Hesus, Juliano Belletti, Edgar Dawids, Karles Puýol, Roberto Trasorras, Hawýer Sawiola, Lýudowik Žýuli, Jowani DOs Santos, Riwaldo, Serhi Barhuan we Huan Pablo Sorin.

Oýun başlamazdan ozal, Gyrgyzystanyň Prezidenti gutlag bilen çykyş etdi. Çykyşynda ol Jalal-Abadda «Barselonanyň» Merkezi Aziýada ilkinji akademiýasynyň açylmagy bilen gutlady.
Şeýle hem gyrgyz Lideri Bişkekde hem bu futbol klubunyň gurluşygynyň düýbüniň tutulandygyny habar berdi.

Futbol duşuşygy Dolon Omurzakow adyndaky stadionda geçirildi. Stadiona müňlerçe futbol janköýerleri ýygnandy. Oýnuň netijeleri boýunça «Barselona» 3:0 hasap bilen ýeňiş gazandy. Gollary Jowani Dos Santos, Huan Pablo Sorin we Hawýer Sawiola geçirdi.

Duşuşyga ýerli eminler eminlik etdi.


16.07.2024 13:12
2948

“Barselona” Nike bilen baglaşan şertnamasyny 2028-nji ýyla çenli ýatyryp bilmez

Kazyýet “Barselona” futbol klubunyň arzasyny ret etdi we Amerikanyň sport egin-eşiklerini öndürýän Nike kompaniýasy bilen baglaşylan şertnamanyň birtaraplaýyn esasda ýatyrylmagyny gadagan etdi diýip, Mundo Deportivo...

12.07.2024 08:19
20953

Messi Lamin Ýamaly alty aýlykka suwa düşüripdir

“Barselonanyň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň 16 ýaşly ýarym goragçysy Lamin Ýamal (13-nji iýulda 17 ýaşaýar) Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň iň zehinli oýunçylarynyň biri boldy....

21.06.2024 10:28
10202

“Barselona” Hindistandaky ähli futbol akademiýalaryny ýapdy

“Barselona” Hindistandaky ähli futbol akademiýalaryny maksatnama işe girizilenden 14 ýyl soň ýapdy. Bu barada klubuň saýtynda habar berilýär. 2024-nji ýylyň 1-nji iýulyndan “Barselonanyň” futbol mekdepleri Delide...

20.06.2024 11:43
4313

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA U-20 çempionatyna gatnaşar

5-12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystanda 20 ýaşa çenli ýaşlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionaty geçiriler. Duşuşyklar Jalal-Abad şäherinde "Kurmanbek" stadionynda geçiriler...