Türkiýede her üç minutda bir elektromobil öndüriler

  • 28.08.2023 19:48
  • 33770
Türkiýede her üç minutda bir elektromobil öndüriler

Türkiýäniň elektromobil öndüriji TOGG kompaniýasy önümçilik göwrümini artdyrmak kararyna geldi, ýagny 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan soň zawod tarapyndan her üç minutda bir awtomobil çykarylar. Bu barada TOGG kompaniýasynyň baş müdiri Mehmet Gýurkan Karakaş “Hürriyet” neşirine aýtdy. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

Onuň sözlerine görä, häzire çenli bazara 2344 awtomobil iberen kompaniýa 2023-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna çenli bir günde 100 sany T10X awtomobilini öndürijilik kuwwatyna çykdy.
TOGG kompaniýasy islegiň birbada ýokarlanmagy bilen baglylykda sentýabr aýynyň ortalaryndan ikinji çalşyga geçer we bir günde çykarylýan awtomobilleriň sany 170-e çenli artar.

“Hepdäniň başynda biziň önümçilik görkezijilerimiz bir günde 80-100 awtomobildi. Häzir biz 100 birlige ýetdik. Diňe awgust aýynda biz geçen ýyllara garanda has köp awtomobil öndüreris. Indi bizden önümçilik göwrüminiň 28 müň awtomobile ýetmegine mümkinçilik barmy diýip soraýarlar. Elbetde, bar. Önümçiligi artdyrmagyň bir usuly – ikinji çalşyga geçmek. Adaty şertlerde biz ikinji çalşygy geljek ýyl, ýagny 2024-nji ýylda göz öňünde tutupdyk, ýöne islegiň ýokarydygyny görenimizden soň gelen netijämizi üýtgetdik” – diýip, Karakaş aýdýar.


düýn 15:26
3543

Nissan 2030-njy ýyla çenli Ýewropada diňe elektrikli awtoulaglaryň satuwyna geçer

Financial Times gazetiniň habaryna görä, Ýaponiýanyň Nissan Motor Co. awtoulag öndürijisi  2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektrikli däl awtoulaglary satmagy düýbünden bes etmegi maksat edinýär. Mundan başga-da...

düýn 11:54
16901

Özbegistan BYD elektrik ulaglaryny öndürip başlady

26-njy sentýabrda “Özbegistanda elektrik we gibrid ulaglary hem-de olaryň böleklerini öndürmegi guramak” maýa goýum şertnamasyna gol çekildi. Bu resminama Özbegistanyň Maýa goýum, senagat we söwda ministrligi bilen...

26.09.2023 10:30
10654

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

22.09.2023 14:27
4264

Awgust aýynda ÝB-de satylan täze awtoulaglaryň 20%-den gowragy elektrik awtoulaglary boldy

Awgust aýynda ÝB ýurtlarynda 165 165 elektromobil satyldy. Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň (ACEA) maglumatlaryna görä, bu geçen ýylyň awgust aýy bilen deňeşdirilende, 118,1% köpdür. Ilkinji...