Oktýabrda Pakistanyň Hökümeti bilen TOPH boýunça ylalaşyk baglanyşmak meýilleşdirilýär

  • 26.08.2023 17:14
  • 9643
Oktýabrda Pakistanyň Hökümeti bilen TOPH boýunça ylalaşyk baglanyşmak meýilleşdirilýär

Penşenbe güni Yslamabatda energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Muhammet Aly bilen Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamowyň arasynda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçiriji taslamasy boýunça işleri dowam etdirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Bu barada ProPakistani habarlar gullugynyň habar berdi.

Duşuşykda taraplar TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilişine syn bermek boýunça iş toparynyň yzygiderli mejlislerini geçirmäge ylalaşdylar.
Muhammet Aly eden çykyşynda TOPH taslamasynyň Pakistanyň barha artýan energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin zerurdygyny belledi.

Şu nukdaýnazardan, oktýabr aýynda özara ylalaşma arkaly kabul ediji hökümet bilen ylalalyşygyň baglaşylmagyna garaşylýar. Mundan başga-da, ol taslamanyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak üçin Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik taslamasy boýunça iş toparynyň mejlisleriniň ýygy-ýygydan geçiriljekdigini aýtdy.
Onuň sözlerine görä, TOPH taslamasy ýurtda diňe bir çalt ösýän energiýa islegini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem sebitara aragatnaşyk we ykdysady ösüş üçin hem uly mümkinçilikler döreder.


22.09.2023 15:38
4809

Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny artdyrdy

Türkmenistan Hytaýa turbogeçirijiler arkaly gaz eksport etmekde birinji orny saklaýar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük edarasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Orient habar berýär. Şu ýylyň ýanwar...

17.09.2023 12:47
8771

ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň iň uly eksportçysy boldy

ABŞ-nyň Energetika maglumatlary agentliginiň habaryna görä, şu ýylyň birinji ýarymynda ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) eksport möçberi boýunça lider adyny aldy. Amerikan STG-niň, aýratynam, Ýewropa eksporty...

01.09.2023 07:55
29821

Serdar Berdimuhamedow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygyny çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Merdan Rozyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Gurbangeldi Garlyýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti...

25.08.2023 17:13
8820

Türkmenistan Özbegistana gaz ibermek boýunça täze şertnama baglaşmagy ylalaşdy

Türkmenistan we Özbegistan türkmen tebigy gazyny Özbegistana ibermek barada täze şertnama baglaşmak barada ylalaşdylar. Bu barada 24-nji awgustda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç...