Koreýaly alymlar dünýäde ilkinji gumanoid robot-sürüjini işläp düzdüler

  • 24.08.2023 23:36
  • 14556
Koreýaly alymlar dünýäde ilkinji gumanoid robot-sürüjini işläp düzdüler

Koreýanyň Ylym we tehnologiýalar institutynyň (KAIST) işläp düzüjileri dünýädäki ilkinji gumanoid robot-sürüjini hödürlediler. PIBOT adyny alan bu robot uçarlardan başga-da, ýerüsti ulaglary hem dolandyryp bilýär diýip, işläp düzüjiler belleýär. Bu barada incrussia.ru habar berýär.

Robot emeli intellektiň kömegi bilen dolandyrylýar, aeronawigasiýa kartalaryny we adatdan daşary ýagdaýlarda hereket protokollaryny ýatda saklap bilýär. Mundan başga-da, PIBOT adatdan daşary ýagdaýlarda alymlardan çalt baş çykaryp bilýär, hatda güýçli turbulentlikde hem geçirijileri dolandyryp bilýär we oturdylan kameralaryň kömegi bilen daşky gurşawyň ýagdaýyny seljerip bilýär.

“Gumanoid robotlar bar bolan uçarlaryň kämilleşdirilmegini talap etmeýär we uçuşlary awtomatlaşdyrmak üçin göni ulanylyp bilner” – diýip, PIBOT taslamasyna ýolbaşçylyk ediji Dewid Hençul Şim aýdýar.

Robotyň boýy 150 sm. PIBOT üçin öwrediji programmalar hökmünde çat-botlar, aýratynam, ChatGPT bilen işlemegiň usuly ulanyldy.

Häzirlikçe robot diňe awiasimulýatorda synagdan geçdi. Şeýle-de bolsa, işläp düzüjiler ony hakyky uçarda synagdan geçirmegi meýilleşdirýärler. Meýilnama görä, taslama 2026-njy ýyla çenli tamamlanar.


27.09.2023 17:11
20349

Alymlar 250 mln ýyldan Ýeriň ýaşaýyş üçin ýaramsyz boljakdygyny aýtdylar

Ýewropadan we ABŞ-dan halkara alymlar topary, takmynan, 250 mln ýyldan Ýeriň süýdemdirijileriň ýaşamagy üçin ýaramsyz boljakdygyny aýtdy. Munuň sebäbi ähli yklymlaryň birleşip, ýaşaýyş üçin ýaramsyz klimaty bolan...

27.09.2023 08:30
7551

Planetanyň klimatyny halas etmegiň çykdajysy 275 trillion dollar möçberinde kesgitlendi

Institusional maýadarlar topary öňdebaryjy ýurtlary klimaty halas etmek we 2050-nji ýyla çenli «ýaşyl» energiýa geçmek üçin umumy bahasy 275 trillion dollar bolan maýa goýumlaryny çekmäge çagyrdy. Häzirki wagtda...

21.09.2023 22:30
11285

Klimatologlar 2023-nji ýylyň iň yssy ýyl boljakdygyny çaklaýarlar

Hytaýly alymlar şu ýylyň iň yssy ýyl boljakdygyny we Ýerdäki ortaça temperatura boýunça 2016-njy ýylda bellige alnan (taryhy kadadan 1,25 dereje ýokary) rekordy täzelejekdigini anykladylar. Rekord görkezijiler El...

04.09.2023 23:24
19422

Günorta Koreýada itler üçin telewizor döretdiler

Günorta koreýaly Sunny Wave Tech startapy Kickstarter platformasynda itler üçin ykjam telewizor hödürledi. Öndüriji Dogsplay displeýiniň itlere film görmek we aýdym diňlemek üçin niýetlenen dünýädäki ilkinji enjam...