Katar 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň mahabat önümlerini gaýtadan işleýär

  • 22.08.2023 23:54
  • 17585
Katar 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň mahabat önümlerini gaýtadan işleýär

Kataryň Taslamalar we miras boýunça ýokary komiteti 2022-nji ýylda Katarda futbol boýunça dünýä çempionaty geçirilende ulanylan 173 tonna mahabat önüminiň saud kompaniýasy tarapyndan gaýtadan ulanyljakdygyny habar berdi. Muny forbes.kz ýetirýär.

Poliesterden bolan bu materiallar öň stadionlarda we beýleki desgalarda daşlyklar, bannerler we haýatlar hökmünde ulanyldy diýip, Komitetiň metbugat relizinde bellenilýär.

“Öň çäreleri guraýjylar poliesteri ekologiýa taýdan howpsuz usul bilen gaýtadan ulanmak meselesine duçar bolupdylar. Biz ekologiýa taýdan howpsuz çözgüdi tapmagy borç edindik, bu hem bizi bu hyzmatdaşlyga getirdi” – diýip, Komitetiň durnukly ösüş boýunça ýerine ýetiriji müdiri Bodur Al Meýer Saud Arabystanynda plastigi gaýtadan işleýän iň uly kompaniýalaryň biri bolan Saud Top Plastics bilen hyzmatdaşlyga ünsi çekdi.

Gaýtadan alnan çig mal plýonka we gaplama ýaly täze önümleri öndürmek üçin plastik bölejiklerine gaýtadan işlener diýip, Komitet belleýär.
Kompaniýa ýaryşdan tas 80 göterim galyndynyň gaýtadan işlenjekdigini, galan böleginiň bolsa zir-zibilleri gaýtadan işleýän zawoda iberiljekdigini nygtady.


27.09.2023 17:11
20349

Alymlar 250 mln ýyldan Ýeriň ýaşaýyş üçin ýaramsyz boljakdygyny aýtdylar

Ýewropadan we ABŞ-dan halkara alymlar topary, takmynan, 250 mln ýyldan Ýeriň süýdemdirijileriň ýaşamagy üçin ýaramsyz boljakdygyny aýtdy. Munuň sebäbi ähli yklymlaryň birleşip, ýaşaýyş üçin ýaramsyz klimaty bolan...

27.09.2023 08:30
7520

Planetanyň klimatyny halas etmegiň çykdajysy 275 trillion dollar möçberinde kesgitlendi

Institusional maýadarlar topary öňdebaryjy ýurtlary klimaty halas etmek we 2050-nji ýyla çenli «ýaşyl» energiýa geçmek üçin umumy bahasy 275 trillion dollar bolan maýa goýumlaryny çekmäge çagyrdy. Häzirki wagtda...

22.09.2023 18:14
8769

The Guardian Ýewropadaky her bir adamyň diýen ýaly hapa howadan dem alýandygyny anyklady

Ýewropalylaryň takmynan 98%-i aşa zyýanly hapalanan howadan dem alýar, bu bolsa her ýylda 400 müň adamyň heläk bolmagyna sebäp bolýar diýip, The Guardian çarşenbe güni habar berdi. Gazet hemra we gözegçilik stansiýalary...

06.09.2023 12:28
12962

Amazon tokaýlary El Ninýo hadysasy sebäpli uglerod saklamagyny bes etdiler

Halkara klimatologlar topary gözleg geçirip, soňky ýyllarda El-Ninýo klimat hadysasynyň güýçlenmeginiň 2015-2016-njy ýyllarda Amazon tokaýlarynyň güýçli guraklyk sebäpli uglerod saklamagy bes etmegine sebäp boldy...