Awstraliýaly alymlar möýleriň 40-a golaý täze görnüşini açdylar

  • 21.08.2023 23:57
  • 13320
Awstraliýaly alymlar möýleriň 40-a golaý täze görnüşini açdylar

Awstraliýaly alymlar Ýaşyl yklymyň tropiki sebitlerinde amala aşyran gözleglerinde möýleriň birbada 40-a golaý täze görnüşini açdylar. Bognaýaklylar maşgalasynyň bu wekilleri çylşyrymly howa şertlerinde diri galmak üçin ýerde hin gazyp, şolarda ýaşaýarlar.

Günbatar Awstraliýa ştatynyň uniwersitetiniň we Kwinslend muzeýiniň hünärmenleriniň bellemeklerine görä, tapylan täze görnüşler latyn Y harpy şekilinde hin gazýan möýleriň görnüşlerine degişlidirler. Olaryň hininde esasy girelgeden başga, howp abanan pursatlarda duýdansyz gaçmak üçin gizlin geçelge hem bar. Alymlar alty aýyň dowamynda şeýle hinleriň 140 sanysyny tapdylar.

«Biz awstraliýa hin gazyjy möýleriniň täze görnüşleri barada ilkinji makalany taýýarlaýarys. Molekulýar barlag usuly arkaly biz bu bognaýaklylaryň ewolýusiýasyny we ýaýraýyş taryhyny öwrenmegi göz öňünde tutýarys» diýip, barlaga gatnaşan alym belläp geçdi.


düýn 11:59
11314

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

27.09.2023 18:14
18451

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr. Olaryň biri hem demirgazyk...

27.09.2023 08:25
6508

Beýik Britaniýanyň alymlary Leonardo da Winçiniň «agaçlar kanunyny» ret etdiler

Leonardo da Winçi tarapyndan işlenip düzülen «agaçlar kanunynda» islendik beýiklikdäki agajyň ähli şahalarynyň galyňlygynyň jeminiň onuň sütüniniň galyňlygyna deňdigini bellenilýär. Bu düzgün ylymda agaçlaryň 3D...

26.09.2023 12:01
18671

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...