Aromaterapiýa ýady 226% gowulandyrýar

  • 05.08.2023 16:52
  • 10419
Aromaterapiýa ýady 226% gowulandyrýar

ABŞ-nyň Irwin şäherindäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary tebigy efir ýaglary bilen aromaterapiýanyň kognitiw ukyplary 226% gowulandyrmaga mümkinçilik berýändigini ýüze çykardy.

Barlaga 60 – 85 ýaş aralygyndaky 43 adam gatnaşdy. Olary iki topara böldüler, bir topara efir ýaglarynyň ýokary konsentrasiýasy bolan yslar, beýleki topara bolsa az mukdarda ys beriji serişdeler hödürlendi. Yslaryň hatarynda bägüliň, apelsiniň, ewkaliptiň, limonyň, narpyzyň, rozmariniň we lawandanyň ýaglary bardy. Ys beriji enjamlar alty aýyň dowamynda her agşam iki sagatlap dürli yslary ýaýradýardylar. Barlagyň başynda we ahyrynda oňa gatnaşyjylar MRT arkaly gözden geçirildi hem-de neýropsihologik synagdan geçirildi.
Alymlar ýokary konsentrasiýaly ýaglardan dem alan adamlaryň kognitiw ukyplarynyň ýatkeşlik boýunça synagda beýlekilere görä 226% artandygy hasaba alyndy. MRT barlagynyň netijeleri olaryň beýnisiniň çözgütleri kabul etmäge jogap berýän böleginiň işiniň gowulanandygyny görkezdi. Barlagdan geçenler ukylarynyň has rahat bolandygyny hem bellediler.
Ys alyş ulgamy bilen beýniniň arabaglanyşygy ozaldan hem mälimdir. Ys alyş ukybyny ýitirmek 70-e golaý newrologiki we psihiatriýa keselleriniň, şol sanda Alsgeýmer, Parkinson, şizofreniýa keselleriniň döremegine sebäp bolup biler.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12004

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...